Miljöredovisning 2013

En överblick över ABK:s miljöarbete 2013.

Bolaget har en Kvalitets- och Miljöpolicy som bygger på en långsiktig hållbar inriktning.

Bolagets mål inom energiområdet är att minska energiförbrukningen till 120 kwh per kvm/A-temp och år (inklusive graddagskorrigering) fram till år 2016 jämfört med 2007 års nivå. I nyproduktion är bolagets krav att energiförbrukningen inte ska överstiga 65 kwh per kvm/A-temp och år.

Bolaget är sedan 2008 med i Skåneinitiativet. Det är de allmännyttiga bostadsföretagen som utmanar varandra - på åtta år ska företagen minska energiförbrukningen med 20 %.

Bolaget har som målsättning att 2016/2017 ha en fossilfri uppvärmning av alla sina byggnader. Som ett led i detta arbete har geoenergiprojektet i Färlöv slutförts. Tre oljeanläggningar har då ersatts med värmepumpar som drivs med geoenergi. Geoenergiprojekt har under 2013 startats upp i Degeberga och projektering av geoenergi pågår i Tollarp. Projektet beräknas starta under 2014.

Under 2013 har radonmätningar fortsatt i bolagets byggnader. Radonmätningarna beräknas vara genomförda i alla byggnader senast 2016. Åtgärder vidtas i de byggnader där mätningarna ej visat tillfredsställande resultat. Generellt visar de genomförda mätningarna inte på några förhöjda värden av radon.

I de fastigheter där individuell mätning av varm- och kallvatten införts minskar vattenförbrukningen med i genomsnitt 30 %. För hyresgästen är individuell vattenmätning det mest rättvisa sättet att betala sin vattenförbrukning.

Inom stora bostadsområden där det är ekonomiskt lönsamt kommer gamla kulvertledningar att ersättas med fjärrvärme direkt till varje byggnad för att effektivare utnyttja energin.

Arbetet med att energieffektivisera pågår fortlöpande med bl.a. injusteringar av värme, ventilation och kylsystem utan att försämra komforten för hyresgästerna. Den egna väderstationen och utbyggnaden av digitala styrsystem i fastigheterna påverkar också energiförbrukningen i positiv riktning. Styrsystemen kommunicerar med de tekniska anläggningarna via bolagets digitala fastighetsnät.

Den medvetna satsningen på energisnåla installationer såsom frekvensstyrda pumpar, fläktar, energisnåla ljuskällor samt astronomiskt ur gör att elförbrukningen stadigt minskar.

Som ett led i bolagets miljöarbete så används främst biogasbilar i verksamheten.

Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet rörande köldmedia enligt miljöbalken.

 

Grafisk överblick över ABK:s miljöarbete (pdf)