Miljöredovisning 2012

En överblick över ABK:s miljöarbete 2012.

Bolaget har en kvalitets- och miljöpolicy som bygger på en långsiktig
hållbar inriktning.

Bolagets mål inom energiområdet är att minska energiförbrukningen
till 120 kWh per kvm/A-temp och år (inklusive graddagskorrigering)
fram till år 2016 jämfört med 2007 års nivå. I
nyproduktion är bolagets krav att energiförbrukningen inte ska
överstiga 65 kWh per kvm/A-temp och år.

Bolaget är sedan 2008 med i Skåneinitiativet. Det är de allmännyttiga
bostadsföretagen som utmanar varandra – på åtta år ska
företagen minska energiförbrukningen med 20 %.

Bolaget har som målsättning att 2016 ha en fossilfri uppvärmning
av alla sina byggnader. Som ett led i detta arbete har geoenergiprojektet
i Färlöv fortsatt och anläggningarna tas i full drift
sommaren 2013. Oljeanläggningar i tre flerbostadshus ersätts
då med värmepumpar som drivs med geoenergi.

Under 2012 har radonmätningar fortsatt i bolagets byggnader
och under en femårsperiod kommer radonmätningar att utföras
i alla byggnader. Åtgärder vidtas i de byggnader där mätningarna
ej visat tillfredsställande resultat. Generellt visar de genomförda
mätningarna inte på några förhöjda värden av radon.

I de fastigheter där individuell mätning av varm- och kallvatten
införts minskar vattenförbrukningen med i genomsnitt 30 %. För
hyresgästen är individuell vattenmätning det mest rättvisa sättet
att betala sin vattenförbrukning.

Inom stora bostadsområden, där det är ekonomiskt lönsamt,
kommer gamla kulvertledningar att ersättas med fjärrvärme
direkt till varje byggnad för att effektivare utnyttja energin.
Arbetet med att energieffektivisera pågår fortlöpande med bland
annat injusteringar av värme, ventilation och kylsystem utan att
försämra komforten för hyresgästerna. Den egna väderstationen
och utbyggnaden av digitala styrsystem i fastigheterna påverkar
också energiförbrukningen i positiv riktning. Styrsystemen kommunicerar med de tekniska anläggningarna via bolagets digitala
fastighetsnät.

Den medvetna satsningen på energisnåla installationer såsom
frekvensstyrda pumpar, fläktar, energisnåla ljuskällor samt astronomiskt
ur gör att elförbrukningen stadigt minskar.

Som ett led i bolagets miljöarbete så används biogasbilar i verksamheten.

Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet rörande köldmedia
enligt miljöbalken.

Grafisk överblick över ABK:s miljöarbete (pdf)