Miljöredovisning 2017

Geoenergi och solceller ger mer hållbart boende

ABK räknar med att vara helt fossilfritt år 2020 och genom att ta vara på solenergi är bolaget ännu ett steg mot bolagets satta mål och ett mer hållbart samhälle.

Under en femårsperiod har ABK arbetat med att konvertera fastigheter som värms upp med fossila bränslen till fossilfri uppvärmning med exempelvis fjärrvärme och geoenergi.
Effekterna i de aktuella fastigheterna är att inköpt energi i genomsnitt har minskat med 60 procent. Under 2017 påbörjades omställningen till fossilfri uppvärmning med de sista fastigheterna i Tollarp och Önnestad och under 2018 finns bara två fastigheter i Everöd kvar att konvertera.

Stora besparingar med värmeåtervinning

I samband med ombyggnaden av sex hus på Österäng byggdes värmeåtervinningen om, för att ta hand om mer av den varma luften som normalt släpps ut genom ventilationsanläggningen. Värmen återvinns och kan istället användas till att värma upp trapphus och tvättstugor. På så sätt kunde mängden energi som går åt till att värma upp husen halveras.

Även i samband med renoveringen av husen på Lyckans Höjd har en rad stora energibesparingar gjorts där man bland annat tagit hand om värme ur frånluftsventilationen, som annars skulle ha släppts ut. Istället för att släppa ut varmluft som är 14–15 grader släpper vi idag ut luft som håller
7–8 grader. Besparingarna är stora och inom en handfull år har investeringskostnaderna betalat sig.

76-procentig minskning av koldioxidutsläpp

Alla de här insatserna, ihop med intrimningar av befintliga anläggningar, fönsterbyten och tilläggsisoleringar, innebär att ABK har kunnat fortsätta minska sitt klimatavtryck. Bolaget har på tio år minskat de totala koldioxidutsläppen med 76 procent. Den individuella vattenmätningen som ABK under senare år har infört vid alla nybyggen och vid stambyten i äldre fastigheter har också gett minskad vattenåtgång.
Även fordonsparken hos ABK är på god väg att uppfylla hållbarhetskraven och företaget räknar med att vara helt fossilfritt år 2020, genom en successiv övergång till biogas eller elfordon. Även vad gäller arbetsmaskiner går utvecklingen snabbt framåt.

Stor satsning på solceller

ABK följer noga utvecklingen vad gäller solenergi. De byggnationer som påbörjades 2017, som nya husen på Finlandsgatan, får solcellsanläggningar på taken.
Solcellerna ska försörja husen med fastighetsel till trapphus och utemiljö samt tvättstugor och andra gemensamma utrymmen. Långt framskridna planer finns också på att stora delar av fastighetselen på Gamlegården ska försörjas genom solenergi.

 

Grafisk överblick över ABK:s miljöarbete 2017.

ABK:s hus på Finlandsgatan är Svanenmärkta

Husen som ABK bygger på Finlandsgatan 5 och 7 har fått Svanenmärkning vilket innebär
att lägenheterna uppfyller Svanens hårt ställda krav på god inomhusmiljö och låg påverkan på miljön och klimatet.
I Svanens kriterier ställs krav om till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Svanen ställer också krav på bra kvalitet och funktion. Husen på Finlandsgatan 5 och 7 uppfyller alla dessa kriterier. Kraven tas fram i samråd med experter
från näringsliv, miljöorganisationer och myndigheter.