ABK historia - 80-talet

Kampen mot outhyrda lägenheter

ABK under 80-talet

Sextiotalets optimism fick sitt slut i sjuttiotalets industrinedläggningar och oljekris. Den så kallade strukturkrisen påverkade bostadsmarknaden och drabbade även allmännyttan.

Miljonprogrammets intensiva byggande hade gett ett överskott på bostäder. När tendensen till minskad efterfrågan blev tydlig, avtog bostadsproduktionen och miljonprogrammet stannade.

Allmännyttans bostadsföretag hade varit uppbyggda kring bostadsproduktion och hamnade nu i kris. När folk inte längre stod i kö till lägenheterna kom hela verksamheten i gungning. Det fanns ingen kapitalreserv för hyresförluster. Att gå från en byggande organisation till en förvaltande blev för många av företagen en stor och smärtsam omställning.

 

1981 BÖRJADE ANTALET outhyrda lägenheter i Kristianstad att stiga. Trenden höll i sig och juli 1983 stod 238 av AB Kristianstadsbyggens 6 000 lägenheter outhyrda. Nästan samtliga fanns på Gamlegården. Under de drygt tjugo år som gått sedan Gamlegården ritades hade kärnfamiljen krympt. Över hälften av lägenheterna på Gamlegården bestod av treor som inte längre var lika efterfrågade. Andra orsaker till överskottet var nedläggningen av regementet P6 och konkurrensen från egnahemsbyggandet.

Under ledning av nyanställde VDn Tore Nyquist inleddes det man kallade "Kampen mot outhyrda lägenheter". Enkäter skickades både till hyresgäster som flyttat från Gamlegården och till dem som bodde kvar på området. Med resultatet som grund beslutade man att gårdsmiljön skulle förbättras, att tvättstugorna skulle bli bättre, att det skulle öppnas en ny områdesexpedition och att samtliga hushåll skulle ges möjlighet att se rysk TV. Det sistnämnda kan idag te sig lite märkligt men genom att kabeltevenätet var utbyggt på Gamlegården gavs möjligheten - och det skulle utnyttjas.

För att vända trenden på Gamlegården genomförde AB Kristianstadsbyggen för första gången en stor marknadsföringskampanj. Målsättningen var att genom attitydförändring fylla de tomma lägenheterna. Man ville förmå människor att besöka Gamlegården och själva upptäcka lägenheterna och bostadsmiljön.

Tillsammans med ett möbelföretag möblerades fyra visningslägenheter. Annonser togs fram och videofilm producerades. Lokalpressen skrev artiklar. En ny företagslogotyp formades kring bokstäverna ABK. Totalt kostade kampanjen 800 000 kronor.

I konceptet ingick att lägenheterna på Gamlegården kunde anpassas till kundens krav. Det var möjligt att bygga om två trerummare till en fyra och en tvåa, eller att dela en trerummare så att olika personer kunde flytta in i var sitt rum och tillsammans dela på kök, bad och wc. Flexibilitet och kundanpassning var honnörsord. I en tidningsartikel säger ABK:s VD:

- Vi har helt enkelt inte råd att inte lämna ordentlig service. Vår produkt är svårsåld idag, säger Tore Nyquist.

Omärkt tidningsklipp.

Under 1980-talet var boendeinflytande något nytt och spännande.

Man lyckades bryta trenden och samtliga vakanta lägenheter på Gamlegården blev uthyrda under 1984. Ekonomiskt betydde hyresintäkterna från de fyllda lägenheterna nästan fyra miljoner kronor per år. Att kommunala bostadsbolag gjorde reklamkampanjer var ovanligt och ABK blev uppmärksammat både av andra bostadsbolag och av media. Marknadsföreningen

i Kristianstad belönade den framgångsrika kampanjen med ett guldäpple.

Minskningen av antalet tomma lägenheter kunde också förklaras med att det lättat på arbetsmarknaden. Under senare halvåret av 1984 redovisade så gott som samtliga län ett minskat antal outhyrda lägenheter.

ALLMÄNNYTTAN HADE FÅTT upp ögonen för att människor och hushåll har olika behov. Så länge hyresgästerna stod i kö för nya bostäder hade man inte behövt fråga sig hur folk vill bo. Först när behovet var mättat väcktes tankar på hyresgästinflytande, boendemiljö och bättre service. Det var under 1980-talet som dessa förvaltningsfrågor fick sitt genombrott.

Som ett led i förbättringarna ville ledningen för ABK decentralisera kontakten med hyresgästerna. Boservice delades 1983 upp på tre kontor med var sin områdesförvaltare. Kontoren fanns på Lyckans Höjd, på Gamlegården och på Österäng. Fastigheterna i kommunens mindre orter fördelades på de tre kontoren. Kontoren tog hand om felanmälningar, besiktningar, nyckelutlämning, uppsägningar och uthyrning av mindre lokaler och parkeringsplatser.

ABK och Hyresgästföreningen träffade avtal om boinflytandeprogram som skulle öka människors möjlighet att påverka boendet. Avtalet ledde till samråd när det gällde marknadsföring, miljöförbättringar och utökad boservice. Det fanns också avtal om fritidsverksamhet som studier, bordtennis, filmvisning för barn, tipspromenader, fotbollsturneringar och områdesfester. Även ombyggnaden av kvartersgårdarna på Gamlegården i mitten av 1980-talet planerades i samråd med hyresgästerna.