Hållbara ABK

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska vara utgångspunkten för all vår planering, vårt byggande och vår förvaltning.

ABK:s hållbarhetspolicy - fastställd av ABK:s styrelse
2018-10-25

ABK:s hållbarhetsarbete och styrning utgår från vår vision, affärsplan, styrdokument och våra värderingar. Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten och vara utgångspunkten för all vår planering, vårt byggande och vår förvaltning. ABK strävar hela tiden efter att sätta människan i centrum och att förbättra oss, bland annat genom kontinuerlig dialog med våra intressenter samt genom utbildning och kommunikation av hållbarhetsfrågor.

 

För att uppnå ett väl fungerande hållbarhetsarbete, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), kommer ABK att styra sin verksamhet i den mån bolaget kan påverka. Detta sker genom prioritering av relevanta mål för ABK:s verksamhet och ett systematiskt arbete för att bli ett ännu mer hållbart ABK.

 

Vi tar ansvar för miljömässig hållbarhet genom att vi driver verksamheten så att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid.

 • Vi uppfyller alternativt har som ambition att överträffa gällande miljölagstiftning.
 • Vi hushåller med naturresurser och minimerar användandet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på hälsa och miljö.
 • Vi arbetar för att minska bolagets, våra kunders och våra samarbetspartners klimat- och miljöpåverkan i alla led.
 • Vi väljer hållbara material och lösningar.
 • Vi utbildar, informerar och engagerar medarbetare och hyresgäster i miljö- och hållbarhetsfrågor.

 

Vi tar ansvar för ekonomisk hållbarhet genom att vi lever upp till ägarens fastställda avkastningskrav. En god lönsamhet och en trygg och stabil ekonomi är en förutsättning för att kunna bygga och förvalta bostäder, skapa trivsel för våra hyresgäster och för att attrahera kompetenta medarbetare.

 • Vi följer affärsmässiga principer och agerar ansvarsfullt i varje enskilt investeringsbeslut.
 • Vi genomför investeringar som är långsiktigt hållbara.
 • Vi följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och i samband med upphandling så vi ställer krav på våra leverantörer på affärsmässig grund avseende bland annat kvalitet och miljöhänsyn. Vi ställer även krav på att våra leverantörer ska agera utifrån vår uppförandekod för entreprenörer.
 • Vi arbetar regelbundet och systematiskt med intern kontroll.
 • Vi arbetar för en stark finansiell ställning, vilket inbringar trygghet för såväl ägare, kunder, medarbetare som leverantörer.
 • Vi tar avstånd från all form av korruption.

 

Vi tar ansvar för social hållbarhet genom att vi arbetar för att skapa positiva sociala effekter som gör att alla människor kan leva i en god livsmiljö där de kan känna sig trygga, utvecklas och har en möjlighet att påverka. Som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag tar vi ett stort samhällsansvar genom att arbeta med både fysiska och sociala åtgärder för jämlikhet, engagemang, hälsa, trygghet, delaktighet, tillgänglighet, mångfald, barns rättigheter, integration och alla människors lika värde.

 • Vi utgår från individens behov i vårt utvecklingsarbete för att se hur vi kan förbättra för dagens och framtidens hyresgäster. Strukturerade former för hyresgästinflytande, dialog och medbestämmande är en viktig faktor i utvecklingen av våra bostadsområden.
 • Vi bedriver ett aktivt bostadsbyggande för att uppnå vår affärsidé - Bostäder för alla. Förutom att möta det basala behovet att ha en bostad kan vi genom nyproduktion bidra till att länka samman olika delar av kommunen och staden, bidra med bostäder av varierande typ och gestaltning samt skapa flyttkedjor.
 • Vi kommunicerar med våra kunder, samarbetspartners och allmänheten på ett öppet och inkluderande vis, vilket uppmuntrar till delaktighet.
 • Vi tar ett socialt ansvar för våra hyresgäster, med allt från lågt inkomstkrav för att få hyra till aktiva vräkningsförebyggande åtgärder för att alla i möjligaste mån ska kunna bo kvar.
 • Vi tar som arbetsgivare ansvar för att erbjuda varje medarbetare ett utvecklande och ansvarsfullt arbete. Vi ska vara en attraktiv och jämställd arbetsplats där varje medarbetares unika kompetens tillvaratas. Mångfald berikar, ökar kreativiteten och bidrar till ABK:s utveckling.

 

 

AB Kristianstadsbyggen tilldelades Kristianstad kommuns byggnadsmiljöpris 2018, för den omsorgsfulla renoveringen av den 200 år gamla och byggnadsminnesmärkta Österbergska gården i centrala Kristianstad.

- Jätteroligt att vårt arbete med Österbergska gården uppmärksammas, säger ABK:s vd Henrik Strand. För oss är det viktigt att ta hand om våra fastigheter, och här har vi med varsam hand renoverat en av stadens mest ikoniska historiska byggnader.

Den gustavianska herrgården byggdes på 1830-talet, och ligger idag insprängt mellan moderna hus på norra delen av Östra Boulevarden.

Byggnadsnämndens motivering lyder:

”ABK har på ett vördnadsfullt och lyhört sätt tagit fasta på gårdens rika historia och genomfört en renovering som tar hänsyn till gårdens arkitektur, ursprungliga material och olika ombyggnadsskeden över tiden. Resultatet är en fin avvägning mellan den ursprungliga byggnadens uttryck och de stora förändringar som företogs på 1950-talet.”

Priset, som innebär diplom och 10 000 kronor som prissumma, delades ut i samband med Kristianstad kommuns födelsedag 22 maj.

Österbergska gårdens fasader, fönster och takytor har renoverats och skador har reparerats med traditionella byggnadsmaterial (kalkbruk, kalk- och linoljefärg). Syftet har varit att återställa byggnaden i det originalskick och med den färgsättning huset fick efter 1950-talets ombyggnad till flerfamiljshus.

Arbetet med renoveringen inleddes redan i september 2014 då Ingela Pålsson Skari genomförde en byggnadsundersökning med påföljande sammanställning av nödvändigt renoveringsåtgärder. Alla byggnadsarbeten genomfördes i etapper och de påbörjades under 2016 och fasadrenoveringen av den sista östra fasaden avslutades i augusti 2017.