Miljö

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska vara utgångspunkten för all vår planering, vårt byggande och vår förvaltning.

Det är enkelt att dela upp människor i onda och goda. När det gäller negativ miljöpåverkan tänker vi först och främst inte på oss själva utan på industrier med många rökiga skorstenar. I själva verket är alla delaktiga i det som sker. Om tio tusen hushåll hanterar sitt avfall utan tanke på vad det innehåller eller vart det tar vägen, då blir det med tiden ett rejält bidrag till obalansen i miljön.

I vårt företag finns en god grund att stå på när det gäller miljöarbete. Under många år har vår miljöpolicy varit vägledande både för oss själva och för våra leverantörer. Nu går vi längre.

ABK satsar på miljöarbetet och vi vill skapa engagemang och initiativkraft kring dessa frågor. Förhoppningen är att alla ska delta, anställda såväl som boende.

Miljöarbete är långsiktigt och ribban läggs hela tiden högre och högre. Det är inte ens säkert att du och jag hinner komma i åtnjutande av de förbättringar som vi är delaktiga i. Det kan låta tröstlöst men vi har inget val. Det är vårt ansvar att utföra detta arbete för kommande generationers skull.

Å andra sidan är det få uppgifter i dagens samhälle som kan förena människor så bra som miljöarbete. Alla inser nödvändigheten av det och alla är tacksamma för det som görs. Låt oss tillsammans jobba för framtiden!

Vår miljöpolicy

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet skall vara utgångspunkten för all vår planering, vårt byggande och vår förvaltning.

Vi skall:

  • Sätta människan i centrum.
  • Hushålla med naturresurser.
  • Välja material och lösningar ur ett långsiktigt livscykelperspektiv.
  • Minimera användandet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på hälsa och miljö.
  • Ständigt förbättra oss.
  • Följa eller överträffa gällande regler och lagar på miljöområdet.
  • Underlätta för en effektiv och miljöriktig avfallshantering.
  • Utbilda, informera och engagera personal och hyresgäster i miljöfrågor.

 

AB Kristianstadsbyggen tilldelades Kristianstad kommuns byggnadsmiljöpris 2018, för den omsorgsfulla renoveringen av den 200 år gamla och byggnadsminnesmärkta Österbergska gården i centrala Kristianstad.

- Jätteroligt att vårt arbete med Österbergska gården uppmärksammas, säger ABK:s vd Henrik Strand. För oss är det viktigt att ta hand om våra fastigheter, och här har vi med varsam hand renoverat en av stadens mest ikoniska historiska byggnader.

Den gustavianska herrgården byggdes på 1830-talet, och ligger idag insprängt mellan moderna hus på norra delen av Östra Boulevarden.

Byggnadsnämndens motivering lyder:

”ABK har på ett vördnadsfullt och lyhört sätt tagit fasta på gårdens rika historia och genomfört en renovering som tar hänsyn till gårdens arkitektur, ursprungliga material och olika ombyggnadsskeden över tiden. Resultatet är en fin avvägning mellan den ursprungliga byggnadens uttryck och de stora förändringar som företogs på 1950-talet.”

Priset, som innebär diplom och 10 000 kronor som prissumma, delades ut i samband med Kristianstad kommuns födelsedag 22 maj.

Österbergska gårdens fasader, fönster och takytor har renoverats och skador har reparerats med traditionella byggnadsmaterial (kalkbruk, kalk- och linoljefärg). Syftet har varit att återställa byggnaden i det originalskick och med den färgsättning huset fick efter 1950-talets ombyggnad till flerfamiljshus.

Arbetet med renoveringen inleddes redan i september 2014 då Ingela Pålsson Skari genomförde en byggnadsundersökning med påföljande sammanställning av nödvändigt renoveringsåtgärder. Alla byggnadsarbeten genomfördes i etapper och de påbörjades under 2016 och fasadrenoveringen av den sista östra fasaden avslutades i augusti 2017.