Du och dina personuppgifter är trygga hos oss!

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya datalag GDPR i kraft, vilken ersätter den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.
Vi använder dina personuppgifter för att du enkelt, smidigt och tryggt ska kunna stå i kö, söka bostad eller bilplats och för att du ska kunna få relevant information från oss.

 

Behandling av personuppgifter

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

AB Kristianstadsbyggen (”ABK”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter bolaget behandlar i egenskap av arbetsgivare, bostads- och/eller lokaluthyrare eller som köpare/säljare av produkter och tjänster. ABK hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. En personuppgift är all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en levande person.

Det finns ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan ABK inte träda in i en avtalsrelation och har ingen möjlighet att t ex hyra ut en bostad eller köpa en produkt eller tjänst.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna

Syftet med behandlingen av personuppgifter varierar beroende på vem du är:

Om du står i vår kö för bostad och/eller bilplats, klicka här.

Om du är hyresgäst, klicka här.

Om du är anställd eller söker jobb hos ABK, klicka här.

Om du är en samarbetspartrner, klicka här.

Överföring av personuppgifter

ABK lämnar inte ut personuppgifter till land utanför EU. Däremot kan ABK överlämna personuppgifter till tredje man innanför EU. Personuppgifter kan t ex komma att överföras mellan ABK:s olika koncern- eller systerbolag för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

ABK kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då:

1. det särskilt överenskommits med dig.

2. det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

3. det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

4. vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter etc om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Gallring

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar ABK enligt föreskrifter i bokföringslagen, i sju år eller den längre tid som påkallas. Dock lagras de inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen.

Dina rättigheter

Information om behandling av personuppgifter

Du har rätt att få information om ABK:s behandling av dina personuppgifter avseende följande:

  1. Ändamålen med behandlingen.
  2. De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
  3. De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
  4. Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
  5. Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling.
  6. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
  7. Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.
  8. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Begäran skall ställas till nedan angiven adress, vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgift som ditt namn och personnummer. Informationen kommer att skickas till den sökandens folkbokföringsadress.

ABK tillhandahåller kostnadsfritt informationen. Om begäranden från en registrerad är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får ABK antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Korrigering av felaktig uppgift

Skulle uppgifterna som ABK behandlar vara felaktiga kan du meddela ABK detta per email eller per post. ABK kommer då att rätta uppgifterna.

Rätten att bli glömd

Skulle personuppgifterna inte längre vara nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas har du rätt att kontakta ABK per email eller per post och begära att uppgifterna raderas.

Övrigt

Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till oss eller till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Hänvisningar

ABK ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser som tillhandahålls från annan än ABK, även om det skulle finnas en länk från en webbplats som tillhör ABK. ABK ansvarar inte för hur behandlingen av personuppgifter sker på annan webbplats än sådan som tillhör ABK.

Personuppgiftsansvarig

AB Kristianstadsbyggen, 556054-1889

Box 90

291 21 Kristianstad

Telefon/email: 044-7803200, dataskyddsombudet@abk.se

www.abk.se


Dataskyddsombud

Karl-Henrik Persson

Har du frågor kontaktar du ABK:s dataskyddsombud Karl-Henrik Persson på nedanstående adress:

AB Kristianstadsbyggen

Att. Dataskyddsombudet

Box 90

291 21 Kristianstad

Email: dataskyddsombudet@abk.se