Uppsägning

Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt de viktigaste punkterna, i den ordning som de kommer i utflyttningsprocessen.

1. Lämna in uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligen på ABK:s uppsägningsblankett som du hittar i menyn till höger. Denna lämnas i någon av brevlådorna på Huvudkontoret eller på något av våra tre BoServicekontor eller faxas till 044 - 780 34 00. Glöm inte namnunderskriften på uppsägningen! Infaller månadsskiftet under en helg måste uppsägningen ligga i brevlådan på morgonen innan kontoret öppnar första vardagen därefter.

Det går också bra att maila in en uppsägning, men då måste en undertecknad uppsägningsblankett vara oss tillhanda senast en vecka senare. Uppsägning kan också skickas med post - då är det poststämpeln som gäller (senast den siste i månaden).

Du har enligt hyreslagen 3 hela månaders uppsägningstid.

Säger du exempelvis upp din lägenhet den 20 september blir dina tre uppsägningsmånader oktober - december, och du kan alltså flytta till den 1 januari. Säger du upp din lägenhet den 1 oktober blir dina tre uppsägningsmånader november - januari, och då kan du flytta till den 1 februari. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningsmånad oavsett datum.

Tänk på att även anmäla adressändring, det gör du på www.adressandring.se

Uppsägning dödsbo

Under förutsättning att uppsägningen inkommer senast en kalendermånad efter det att hyresgäst har avlidit, och att den är komplett ifylld av samtliga dödsbodelägare, och om dödsfallsintyg med släktutredning bifogas så gäller en månads uppsägningstid. Annars är det tre kalendermånaders uppsägning.

2. Avflyttningsbesiktning

Alla bostäder måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll. Finns det onormalt slitage och skador måste du själv stå för reparationskostnaderna. Förstörd parkett, hål i dörrar och tapetfläckar är exempel på sådana skador.

Vi besiktigar möblerade bostäder

Vi genomför besiktningar över hela uppsägningstiden vilket innebär att även möblerade bostäder besiktigas. För dig som avflyttande hyresgäst innebär den tidiga besiktningen en möjlighet att själv kunna korrigera eventuella fel och brister, men det ställer samtidigt krav på att du utför eventuella reparationer på ett fackmannamässigt sätt.

Se till att all utrustning som tillhör bostaden finns på plats vid besiktningen. Hit hör till exempel dörrar, badrumsskåp och hatthylla. Har du installerat egen tvätt- eller diskmaskin måste du återställa allt till ursprungligt skick på ett fackmannamässigt sätt.

Det är bra om du rullar ihop mattor och drar fram soffor och sängar. Känner du till fel som döljs av dina möbler eller några andra brister i bostaden så berätta om dessa för besiktningsmannen så slipper du onödiga överraskningar efter avflyttning.

Tid för avflyttningsbesiktning

Du får tillsammans med uppsägningsbekräftelsen eller i separat brev besked om vilken dag vi bokat för att komma och besiktiga din bostad. Vi bokar inga exakta tider utan anger om vi kommer på förmiddagen eller eftermiddagen. Skulle dagen inte passa har du möjlighet att ändra den, fram till en vecka före utsatt besiktningsdag, genom att ringa ditt BoServicekontor på 044-780 32 00 (vxl).

Bra om du själv närvarar

Besiktningen tar 30-90 minuter beroende på bostadens storlek. Det är bra om du själv närvarar vid besiktningen, men om du inte har möjlighet att vara med måste du lägga din bostadsnyckel i nyckeltuben. Det åligger dig att i samband med avflyttning ge fastighetsägaren tillträde till lägenheten för besiktning. Om inte tillträde ges vid överenskommen tidpunkt kommer en avgift att tas ut.

Observera att du inte får ha lösa husdjur i bostaden vid besiktningen, och att det endast är avflyttande hyresgäster, maximalt två personer som får medverka.

3. Efterbesiktning

Om du väljer att själv korrigera fel och brister som noterats vid avflyttningsbesiktningen måste du i god tid före avflyttning ringa ditt BoServicekontor och beställa tid för efterbesiktning. Tänk på att eventuella reparationer måste göras på ett fackmannamässigt sätt.

4. Visning

När du sagt upp din bostad är den ledig för uthyrning och du har en skyldighet enligt hyreslagen (paragraf 26) ge sökande möjlighet att titta på den. Det är viktigt att du är kontaktbar och att du har sett till att ABK har aktuella kontaktuppgifter till dig.

Tackar ingen ja i första omgången skickas erbjudande till nästa fem i kön, och så vidare.

5. Överlåtelser

Har du tankar på att försöka överlåta någon utrustning i bostaden så är det bara möjligt om du är överens med inflyttande hyresgäst om detta. Ni gör i så fall upp detta mellan er. Skulle denna överenskommelse däremot innebära att inflyttande hyresgäst tar över utrustning som du debiterats kostnad för i besiktningsprotokollet, exempelvis en tvättmaskin, måste du skaffa ett skriftligt intyg från inflyttande hyresgäst före avflyttning. Intyget lämnas sen in till ABK. I annat fall kommer denna kostnad att faktureras dig.

6. Städning

Innan du lämnar bostaden måste du slutstäda och få bostaden städbesiktigad. Av hänsyn till den som flyttar in efter dig måste du städa mycket noga.

Följ städinstruktionerna och den detaljerade kontrollistan för slutstädning som du hittar i foldern "Städning och städbesiktning" som du hittar här till höger, så minskar du risken för att få anmärkning vid städbesiktning. Förråd utanför bostaden, liksom garageplats ska också tömmas och städas. Bor du i bostad med tillhörande trädgård, tänk på att det finns regler för hur denna ska lämnas när du flyttar.

Städbesiktning

Städbesiktning beställer du hos fastighetsansvarig. Kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlan i trapphuset/på området samt om du loggar in på Mina sidor. Ring i god tid. Ringer du senare än en vecka innan avflyttning är risken stor att vi inte har lediga besiktningstider. Om städbesiktning inte är utförd innan avflyttning kommer du inte att ha möjlighet att själv åtgärda eventuella brister. Städkostnaden kommer då att debiteras dig enligt gällande prislista.

Framkommer det brister i städningen vid städbesiktningen, och om du själv vill åtgärda dem innan du lämnar bostaden måste du boka ny tid för ombesiktning av städningen. Tänk på att även här boka i god tid så att ombesiktning hinner ske innan klockan 10.00 första vardagen efter att ditt hyresavtal löpt ut. Städkostnaden kommer annars att debiteras dig.

Ingen städbesiktning vid tidigare tillträde

Har du kommit överens med inflyttande hyresgäst om tidigare tillträde, och den inflyttande hämtar ut nycklarna hos ABK:s fastighetsansvarig innan det datum som står på det nya kontraktet, gör ABK ingen besiktning av din slutstädning.

Städar du inte tillräckligt riskerar du dock att inflyttande hyresgäst ångrar sitt önskemål om tidigare inflyttning. Hinner du då inte slutstäda innan ordinarie tillträdesdatum riskerar du att få betala för att ABK anlitar en städfirma för att få lägenheten i ordning.

7. Nyckelinlämning                 och utflyttning

Om inget annat har överenskommits måste du lämna din bostad senast 10.00 första vardagen efter att ditt hyresavtal löpt ut.

Nycklarna till din bostad lämnar du alltid till ABK:s personal, normalt i samband med städbesiktningen. Nycklar får aldrig överlämnas direkt till ny hyresgäst. Alla nycklar ska återlämnas, även kopior du själv har gjort. Kom också ihåg att lämna tillbaka garage- och förrådsnycklar, nycklar till tvättstugan, cykel- och barnvagnsrum med mera.

Tänk också på att du är skyldig att se till att ditt elavtal är gällande under hela kontraktstiden - alltså även om du lämnat lägenheten tidigare.

8. Tilläggsbesiktning

Om inflyttande hyresgäst eller vår personal upptäcker fel eller brister som varit dolda eller tillkommit efter besiktning och som därför inte finns upptagna i besiktningsprotokollet genomförs en tilläggsbesiktning. En kopia på besiktningsprotokollet med ändringar efter tilläggsbesiktningen skickas hem till dig.Eventuella tilläggskostnader kommer att faktureras.

Blanketter

Broschyrer