Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
En medarbetare i bodyshops lokal

Lokalhyresgäst

Här har vi samlat information till dig som är lokalhyresgäst.

Autogiro

Autogiro innebär att din hyresinbetalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Enklast är att du själv via din internetbank anmäler att du vill betala hyran via Autogiro. Du kan också kontakta ditt bankkontor för att få hjälp. Tänk på att välja rätt bolag som betalningsmottagare, "ABK" eller "Allön".

Skyltning

Önskar du sätta upp en skylt på fastigheten ska du komma in till oss med en skriftlig förfrågan och beskrivning/skiss av önskad skylt gällande storlek och placering på fasaden. Du får inte sätta upp en skylt utan vårt godkännande samt godkänt skriftligt bygglov från kommunen. Vi bistår med hjälp för att söka bygglov, det är dock du själv som söker bygglovet för din egen räkning.

Bygglov kan du söka här Länk till annan webbplats.

Överlåtelse

Det är i många fall möjligt att överlåta ett lokalkontrakt på en ny hyresgäst under den gällande hyrestiden. För att detta ska vara genomförbart måste dock vissa förutsättningar vara uppfyllda och samtycke/godkännande från oss krävs. Grundläggande är att det ska vara samma typ av verksamhet som tar över kontraktet. Vi gör sen samma procedur som vid nytecknande av kontrakt. Vi går igenom företaget som ska ta över och detta ska först bli godkänt innan överlåtelsen kan ske. Du kan alltså inte själv bestämma över hyresrätten till din lokal. Ett tips är att komma in med alla uppgifter i god tid innan du vill att överlåtelsen ska ske.

Ändrad verksamhet

För att få ändra användningen av lokalen krävs ett skriftligt tillstånd av oss. I ditt hyreskontrakt framgår det vilken typ av verksamhet du har rätt att bedriva i lokalen. Kontakta oss om du har frågor angående förändring av verksamhet.

Förändringar i lokalen

Innan du sätter igång med några förändringar av din lokal kontakta alltid oss. Större förändringar kräver skriftligt godkännande oss och ibland även ett bygglov från kommunen. Grundläggande vid alla arbeten inne i lokalen, oavsett storlek, är att det ska göras på ett fackmannamässigt vis.

Bredband

I de flesta av våra fastigheter finns fiber indraget vilket ger förutsättningar för bra bredbandsuppkoppling.

Här hittar du information om hur du kommer igång med ditt bredband.

Elabonnemang

De flesta av våra lokaler har egen elcentral vilket innebär att man har sitt eget elabonnemang. Det innebär att du själv tecknar dina egna elavtal hos den leverantör som passar dig bäst.

Parkering

Till många av våra lokaler är det möjligt att hyra fordonsplats. Inte alltid direkt utanför entrédörren men ofta i lokalens närhet. Prata med oss om intresse förfordonsplats finns, tel. 044-780 32 00 (vxl).

Förråd/lager

Till många lokaler går det att hyra till extra förråd/lager. I de flesta fall rör det sig om förråd/lager i källare. Prata med oss om det finns ett sådant önskemål, tel. 044-780 32 00 (vxl).

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

För att förebygga och i största möjliga mån förhindra att en brand uppstår, krävs ett systematiskt brandskyddsarbete som är strukturerat och som kontinuerligt följs upp. För dig som hyresgäst innebär det att du själv ska kontrollera och dokumentera verksamhetens brandskydd.

För att underlätta utförandet av SBA är det viktigt att det integreras i den vardagliga verksamheten, det behöver underhållas och kontrolleras regelbundet. Enligt ”Lag om skydd mot olyckor” SFS 2003:778 har vi som äger en byggnad och du som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för vårt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Läs mer om SBA Länk till annan webbplats.

Ditt ansvar

Som hyresgäst är det alltså din skyldighet att bedriva SBA och redovisa detta för oss. Brister i verksamhetens SBA kan vid en tillsyn av räddningstjänsten leda till ett föreläggande och i förlängningen även vite. Därför ska kontrollen göras regelbundet var sjätte månad enligt checklistan.

Ladda ner checklista Länk till annan webbplats.

Så här går SBA till

Gör kontrollen enligt checklistan. Efter utförd kontroll och eventuella anmärkningar är åtgärdade ska checklistan signeras och en kopia ska skickas till oss.

Listan skickas till:

ABK Lokal
Box 90
291 21 Kristianstad

eller via mail sbalokal@abk.se

För frågor kontakta oss på lokalavdelningen.

Så gör du felanmälan

Om du upptäcker ett fel i din lokal eller i fastigheten kontaktar du felanmälan på 044 – 780 68 00. Ange namn, adress, objektsnummer (hittar du på kontraktet) och noggrann beskrivning av felet.

Fel på bredband

All felanmälan avseende bredbandstjänster skall felanmälas till din leverantör av tjänsten, inte till ABK.
Om ditt uttag är trasigt kan du anmäla det till vår ordinarie felanmälan på dagtid, vardagar 8.00-16.00. Detta kan inte anmälas som akut fel.
Om du felanmäler och detta resulterar i att en tekniker skickas ut för att felsöka i datorn och eventuell annan utrustning i din lokal och det sedan visar sig vara fel på din utrustning så kan du bli debiterad en besöksavgift, 800-1000 kr eller mer för besöket.

Läs mer om hur du undersöker och åtgärdar problem med bredband

Misstanke om brand

Känner du röklukt i lokalen eller i fastigheten och misstänker att det brinner - ring 112.

Vid störning

Om du skulle bli störd av en granne och du inte själv vill säga till, så kan du dygnet runt ringa vår störningsjour, telefon 044-780 68 00.

Läs mer om störningar och störningsjouren