Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Solceller på kv. Dammlyckan i Åhus

Klimatinitiativet

ABK antar nationell klimatutmaning - ska bli fossilfria och minska energiförbrukning med 30% i nationell utmaning.

Tillsammans för klimatet

Tillsammans med 183 andra kommunala bostadsbolag i hela landet är vi med i Allmännyttans klimatinitiativ, där ett av målen var att minska energiförbrukningen med 30 % till utgången av 2030, jämfört med 2007.

Genom en mängd insatser har vi hittills minskat vår förbrukning med mer än 26 %. 2007 låg ABK:s energiförbrukning på 135 kWh/m2/år och vi är nu nere i 99,3 kWh/m2/år. Målet till 2030 är en minskning med 30 % det vill säga 94 kWh/m2/år.

"Vi bedömer att vi har mycket goda chanser att nå målet till 2030, säger ABK:s vd Henrik Strand".

Den minskade energiförbrukningen beror på åtgärder som:

  • Återvinning av frånluft, utbyte av fönster samt tilläggsisolering vid renovering.
  • Förbättrad styrning och optimering av energisystem samt utbyte till energieffektivare installationer.
  • Utbyte av belysning till LED med närvarostyrning.
  • Nybyggnation av energisnåla hus.
  • Utbyte av uppvärmningssystem, från fossila bränslekällor och direktverkande el med hög energiförbrukning.
  • Utbyte av ineffektiva värmekulvertar till primär fjärrvärme.

Nya utmaningar för klimat och miljö

För femton år sedan släppte vi ut över hela 1 600 ton koldioxid varje år genom uppvärmning av våra fastigheter. Sedan 2020 är vi fossilfria på uppvärmning och även på fordon.

Det senaste året har vi tiofaldigat vår kapacitet för solenergi till 567 MWh – och till 2030 har vi som mål att ha kapacitet för solelsproduktion på 3000 MWh.

Bygga och renovera med minskad påverkan på klimat och miljö

En viktig del inom miljömässig hållbarhet är att minska utsläpp från byggnation och renovering, exempelvis genom återbruk och gröna byggmaterial. Miljötänk och klimatsmarta val har länge varit en del av vår produktion, men nu vill vi ta det ett steg längre. Steg ett är att vi har påbörjat arbetet med en strategi för mätmetod med nyckeltal för att mäta våra utsläpp av växthusgaser från byggnation, renovering och ombyggnation, för att därefter kunna ta fram mätbara mål på minskade utsläpp och dess ekonomiska påverkan.

Vi har också påbörjat arbetet med en återbruksstrategi för nyproduktion och renovering, som ett led att bli mer cirkulära. I Östermalms Park blir detta aktuellt, där vi som ett pilotprojekt tar till vara stora mängder fasadtegel, som planeras användas både till vår kommande nyproduktion på området och till andra byggprojekt runt om i landet.

Biologisk mångfald i fokus

Biologisk mångfald är också ett av våra hållbarhetsmål och det jobbas med detta på många olika sätt inom ABK. Vi gör insatser för att öka den ekologiska mångfalden vid våra fastigheter och i dess närområde, så som årlig plantering av nya träd, buskar och sommarblommor och för djuren monterar vi insektshotell och fågelholkar på våra innergårdar eller i närliggande skogsdungen.

Hjälpa kunderna att minska sin påverkan

I våra hållbarhetsmål tydliggör vi också vårt fortsatta ansvar att aktivt hjälpa och stötta våra kunder för att de ska minska sin klimatpåverkan. Det kan vara genom informationskampanjer, underlättande åtgärder, samverkan samt tekniska lösningar som exempelvis införande av individuell vattenmätning.