Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Ett gäng glada unga sportutövare med ABk-loggan på ryggen

Vi sponsrar

Varje år sponsrar ABK 40-50 föreningar och verksamheter i Kristianstads kommun. Sponsringen sker i första hand till idrottsklubbar, ideella föreningar och övriga föreningar som vänder sig till boende hos ABK.

Vi ser sponsringen som en möjlighet att stötta verksamheter som kan göra fritiden roligare och mer hälsosam och därigenom bidra till ökad trivsel för våra hyresgäster.

Frågor om sponsring?

Kontakta Jonas Rosenberg, kommunikationschef på ABK, på 044-780 32 75 eller jonas.rosenberg(at)abk.se.

Sponsringspolicy

Fastslagen i ABK:s styrelse 2019-10-23

Definition av sponsring

Sponsring är ett frivilligt affärsmässigt samarbete mellan ABK och en eller flera parter. ABK förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster och förutsätter konkreta motprestationer från den sponsrade parten, exempelvis exponering av logotyp, företagsnamn och/eller tjänster samt delaktighet i ABK:s hållbarhetsarbete.

Syfte med vår sponsring

Sponsring ska vara ett strategiskt verktyg för ABK för att skapa trygghet och trivsel i våra bostadsområden och för att stärka vårt varumärke. Våra samarbeten ska också bidra till kommunens tillväxtmål genom att göra Kristianstad till en ännu mer attraktiv kommun att bo i. Vi vill också skapa mervärden – i synnerhet för våra hyresgäster, såväl socialt som kulturellt – men även för kommunens invånare i allmänhet. Därmed bidrar vi till attraherande av nya hyresgäster och ökat kvarboende.

Vad sponsrar vi?

  • ABK sponsrar idrottsliga/kulturella/sociala föreningar, projekt och aktiviteter som har anknytning till våra bostadsområden och berör många av våra hyresgäster och/eller bidrar till kommunens utveckling.
  • Vi prioriterar barn- och ungdomsverksamhet (både flickor och pojkar då jämställdhetsperspektivet är viktigt)
  • Vi prioriterar samarbeten som aktivt gagnar ABK:s arbete för trygghet och trivsel.
  • Vi prioriterar långsiktiga samarbeten.
  • Sponsringsansökningar bedöms utifrån målgrupp, samhällsnytta, jämställdhet, värderingar och marknadsföringsvärde för ABK.

Regler för sponsring

  • Sponsringsbidrag får inte vara av sådan omfattning eller karaktär att mottagarens verksamhet blir beroende av bidraget på ett avgörande sätt.
  • Sponsring ska inte ske genom hyresfri lägenhet, lokal eller liknande.
  • Om den sponsrade parten, dess medlemmar eller annan närstående aktör agerat på ett sätt som är olagligt, oetiskt eller olämpligt och detta agerande kan förknippas med ABK äger ABK rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
  • Ansökningar och överenskommelser om sponsring ska ske skriftligt.

Köp av exempelvis reklamutrymme på idrottsarenor eller i programblad är inte sponsring, utan räknas som marknadsföring eller reklam i traditionell mening.