Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
visselpipa mot röd bakgrund

Visselblåsning

Vi strävar efter att ha ett öppet företagsklimat där vi följer tydliga etiska riktlinjer. Medarbetare och samarbetspartners är våra viktigaste källor till att uppmärksamma eventuella brister som måste rättas till. Därför strävar vi efter att våra medarbetare ska känna tryggheten att våga rapportera om de upptäcker oegentligheter, korruption eller allvarliga missförhållanden som strider mot lagar och våra värdegrunder.

Utifrån denna bakgrund så är vår ambition att den som anmäler en händelse ska komma till tals och inte utsättas för någon form av repressalier eller straff som konsekvens av sitt uttalande, detta med lagstöd från (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

När kan man anmäla och vad kan man anmäla?

Visselblåsartjänsten kan användas för att anmäla misstanke om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Det kan röra sig om att någon har handlat som man inte ska eller att man inte har handlat alls när man borde ha gjort det. Detta ska resultera i allvarliga missförhållanden, till exempel ekonomisk brottslighet som korruption, bokföringsbrott, bedrägeri eller mutor. Det kan även avse liv eller hälsa, exempelvis brister i arbetsmiljön, allvarliga former av diskriminering eller trakasserier. Även andra lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser mot interna regler och riktlinjer ska anmälas om de är allvarliga.

Det kan också vara fråga om missförhållanden som strider mot EU-rättsliga ramverk och som är direkt tillämpliga i medlemsstaterna, så som bestämmelser inom offentlig upphandling, miljöskydd, folkhälsa och skydd för privatlivet och personuppgifter.

Anmälaren behöver inte kunna bevisa sina påståenden, men anklagelsen får inte göras med uppsåt att skada eller om man vet att anklagelsen är falsk. Det är viktigt att anmälaren gör en utförlig beskrivning av ärendet, även de delar som individen anser är av mindre betydelse.

Vem kan anmäla?

Rapporteringsfunktionen ska användas i arbetsrelaterade sammanhang. Anmälningar kan göras av någon som varit anställd, är anställd eller kommer vara anställd av oss eller som har annan arbetsrelaterad koppling till ABK.

 • Anställda
 • Volontärer
 • Praktikanter
 • Andra personer som utför arbete under ABKs kontroll och ledning
 • Egenföretagare
 • Arbetssökande, även den som söker praktikplats eller volontärarbete
 • Inhyrd och lånad arbetskraft

Hur hanteras anmälan?

Samtliga anmälningar tas emot och hanteras av särskilt utsedda personer som oberoende och objektivt ska hantera anmälningarna. De ansvariga hos oss är Rebecca Elvstrand och Ola Bergström.

Efter att anmälan inkommer lämnas en mottagningsbekräftelse inom sju dagar. De ansvariga utreder ärendet och ställer eventuellt kompletterande frågor. Vid en fortsatt hantering och utredning kommer lämpliga åtgärder att vidtas, detta kan innebära interna och/eller externa parters medverkanden. Återkoppling om vilka åtgärder som har vidtagits lämnas i skälig utsträckning inom tre månader från att mottagningsbekräftelse har lämnats.

Hur anmäls ärenden?

Internt

Rapportering kan ske på följande vis. Det är endast rapportering genom WhistleB som garanterar anonym rapportering. Rapporteringskanalen är krypterad med tvåfaktorsautentisering där möjlighet finns att vara anonym. Personerna som tar emot anmälan har tystnadsplikt, oberoende av hur anmälan görs.

Anmäla genom digitalt formulär

WhistleB Länk till annan webbplats.

Fysiskt möte

Ta kontakt med utsedda ansvariga för att boka ett möte.

Anmäla via telefon

Du kan anmäla ditt ärende genom att kontakta Ola Bergström eller Rebecca Elvstrand, se kontaktuppgifter nedan. När du hör av dig kan du förbereda dig genom att utgå ifrån nedan punkter då det är denna information som vi kommer att behöva få av dig vid anmälan.

 • Vilken typ av missförhållande du vill informera om.
 • Var dessa har ägt rum.
 • När det hände. Ange datum och tid om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka som är inblandade.
 • Frivillig kontaktinformation (ex. Namn, telefonnummer, e-post)
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller om du vet att det finns dokumentation och i så fall var.
 • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av missförhållandet.

Anmäla genom fysiskt brev

Du kan upprätta en fysisk anmälan som till exempel är handskriven eller utskriven på papper. Denna skickar du med post till:

AB Kristianstadsbyggen
Att: Visselblåsning
Box 90
291 21 Kristianstad

Du kan även fysiskt lämna anmälan i receptionen på vår besöksadress Östra Boulevarden 38.

Post märk brevet med ”visselblåsning”.

Externt

Utöver vår interna rapporteringsfunktion kan rapportering även ske till ansvarig myndighet. Olika statliga myndigheter har utsett med olika ansvarsområden. Vilka detta är framgår av visselblåsarförordningen. Till exempel så har Konkurrensverket ansvar för missförhållanden som rör offentlig upphandling och Integritetsskyddsmyndigheten har ansvar för missförhållanden vid personuppgiftsbehandling.

Hur anmäls andra ärenden?

Andra ärendetyper av personlig karaktär som exempelvis missnöje med löner, konflikter mellan medarbetare/chef, mobbning och trakasserier i mindre omfattning eller allmänna fel är inte att se som allvarliga missförhållanden som har ett allmänintresse. Dessa ärenden ska i första hand anmälas till närmsta chef.

Meddelarfrihet

Om du inte omfattas av de grupper som har skydd vid rapportering enligt ovan kan du ändå rapportera med stöd av den grundlagsskyddade meddelarfriheten.

Meddelarfriheten innebär kortfattat att du kan lämna uppgifter till en journalist eller redaktion i syfte att de ska publiceras. Detta kan du göra utan att straffas, betala skadestånd eller riskera andra påföljder. Sekretessbelagda uppgifter får bara lämnas ut muntligen, såvida de inte är belagda med kvalificerad sekretess så som känsliga personuppgifter, dessa får inte lämnas ut alls. På samma vis ger anskaffarfriheten var och en rätt att anskaffa uppgifter i syfte att publicera dessa i ett grundlagsskyddat medium.

Genom efterforskningsförbudet får vi inte efterforska vem det är som har läckt uppgifterna till media. Repressalieförbudet innebär att vi inte får vidta några negativa åtgärder på grund av att någon har använt sig av meddelarfriheten.

Kontaktpersoner

Ola Bergström
(+46)073-380 32 71
ola.bergstrom@abk.se

Rebecca Elvstrand
(+46)073-380 33 29
rebecca.elvstrand@abk.se