Page 25

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Förvaltningsberättelse Information om verksamheten AB Kristianstadsbyggen (org.nr. 556054 – 1889) är ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolagets uppgift är att bygga och förvalta hyresbostäder för alla boendegrupper. Fastigheterna ska tillgodose högt ställda krav på arkitektur, material och miljö. Målet är att erbjuda hyresgästerna tryggt och trivsamt boende med god service till rimliga hyror. AB Kristianstadsbyggen äger och förvaltar ca 8 800 bostäder i alla delar av kommunen, vilket motsvarar mer än 80 % av det totala antalet hyresbostäder i kommunen. Bolaget förvaltar även ca 300 kommersiella lokaler. Ägardirektivet anger att Kristianstads kommun, genom sitt helägda bolag Kristianstads Kommunföretag AB, äger AB Kristianstadsbyggen med syfte att kunna påverka och ha inflytande över kommunens bostadsförsörjning och vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden genom ny-, om- och tillbyggnad samt förvärv och försäljning av fastigheter. AB Kristianstadsbyggens förvaltning är organiserad i tre geografiska områden, Innerstaden, Norra och Södra. Innerstaden har basen i centrala Kristianstad. Gamlegården är Norra förvaltningsområdets bas och Österäng är Södra förvaltningsområdets bas. Till förvaltningens hjälp finns en fristående snickeriavdelning, vilken är belägen på Näsby industriområde. På bolagets huvudkontor vid Norra Kasern är BoButiken placerad från vilken all uthyrning av bostäder sker. Även avdelningen för uthyrning av kommersiella lokaler är placerad här. Förutom säljorganisationen är även företagets administrativa avdelningar placerade på huvudkontoret såsom information, ekonomi, personal, bygg, energi och IT. Ägarförhållanden Bolagets samtliga aktier ägs av Kristianstads Kommunföretag AB (org.nr. 556436 – 3801). Kristianstads Kommunföretag AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till Kristianstads kommun (org.nr. 212000 – 0951). Övriga bolag som ingår i Kristianstads Kommunföretag AB:s koncern, d.v.s. AB Kristianstadsbyggens syskonbolag, är C4 Energi AB, Kristianstads Renhållnings AB och Kristianstads Industribyggnads AB. Gemensam koncernredovisning upprättas av Kristianstads Kommunföretag AB. AB Kristianstadsbyggen är moderbolag i en koncern som omfattar fyra helägda dotterbolag, AB Allön (org.nr. 556097 – 2365), Specialfastigheter i Kristianstad AB (org.nr. 556761 – 8128), C4 Parkerings AB (org.nr. 556872 – 9783) och C4 Kabel TV AB (org. nr. 556370 – 5895). AB Allön bedriver fastighetsförvaltning av vård- och omsorgsboende i Kristianstads kommun. Bolaget äger och förvaltar 20 fastigheter, vilka blockuthyrs till kommunen. Förutom 22 kontrakt med kommunen finns 98 separata kontrakt som avser enskilda bostäder. Totalt förvaltar bolaget 58 000 kvm vård- och omsorgsboende och hyresbostäder. Bolaget har under året genomfört en tillbyggnad på vård- och omsorgsboendet Skogåsa i Everöd. Fastighetens totala yta uppgår därefter till 2 638 kvm. Tillbyggnaden stod klar för inflyttning den 1 juli 2012. Under året har även en om- och tillbyggnad påbörjats på vård- och omsorgsboendet Charlottesborgshemmet i Kristianstad. Projektet beräknas vara slutfört i juni 2013. Arbete med nyproduktion av ett gruppboende i Hammar har påbörjats under hösten. Kristianstads kommun kommer att blockförhyra hela gruppboendet när det står klart i september 2013. Specialfastigheter i Kristianstad AB har som verksamhet att uppföra och förvalta fastigheter för kommunal verksamhet. Bolaget äger och förvaltar Kristianstad Arena och Kristianstad Idrottshall. Arenan och Idrottshallen hyrs ut till Kristianstads kommun. C4 Parkerings AB har till föremål för sin verksamhet att förvalta fastigheter i vilken parkeringsrörelse skall bedrivas. Bolagets första räkenskapsår omfattar perioden 2011-11-23 – 2012-12-31. C4 Parkerings AB har i januari 2013 tecknat avtal med AB Kristianstadsbyggen om att förhyra ett parkeringshus beläget inom kvarteret Finland i centrala Kristianstad. Från och med 1 februari har bolaget påbörjat uthyrningen av P-platser. C4 Kabel TV AB bedriver ingen verksamhet och är vilande sedan 2004. AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad AB, C4 Parkerings AB och C4 Kabel TV AB har ej haft någon egen personal anställd under räkenskapsåret. Styrelse och revisorer Styrelsen har haft 9 styrelsemöten under räkenskapsåret. Årsstämma hölls den 26 april 2012. Styrelsen har bestått av 5 ledamöter jämte suppleanter som utsetts av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun. Styrelseledamöter Göran Sevebrant (m), ordförande Sven-Erik Bergkvist (s), vice ordförande Börje Emilsson (c) Gunilla Björck (s) Sigurd Nilsen (fp) Styrelsesuppleanter Magnus Englund (m) Odd Skyllberg (s) Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Jan-Inge Andersson, auktoriserad revisor Marie Nilsson, auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Bengt Albinsson (s) Kerstin Sandberg (m) Rose-Marie Olin (s) Ulla Jareke Brobeck (m) Ingrid Karlsson (c) Fredrik Berndt (fp) Sten-Åke Bolte (sd) å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 25


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above