Page 26

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Nyproduktionen av 32 bostäder i Nya Finlandshusen har fortsatt. Inflyttning kommer att ske under februari 2013. I oktober 2012 arrangerades en öppen visning och över 2 400 personer besökte bostäderna under två eftermiddagar. Totalt är 31 lägenheter uthyrda. Nya Finlandshusen är ritat av FOJAB Arkitekter och är centralt beläget strax intill Tivoliparken och Helge å i Kristianstad. Nyproduktion av 32 trygghetsbostäder och 12 vanliga bostäder i kvarteret Flaket har fortsatt under året. Inflyttning är beräknad till maj 2013. Uthyrningen av bostäderna påbörjades i september 2012 och totalt är 39 utav de 44 bostäderna uthyrda. De nya husen i kvarteret Flaket är ritade av Uulas Arkitekter AB och är centralt belägna i Åhus med närhet till service. Tillbyggnaden av vård- och omsorgsboende vid Sommarro i centrala Kristianstad var klart för inflyttning den 1 juli 2012. Kristianstads kommun hyr hela tillbyggnaden. Bolaget har under året arbetat med att ta fram planer för att bygga trygghetsboende i kommunens basorter. En enkät genomfördes under hösten för att kartlägga i vilka orter intresset för trygghetsbostäder är störst. Arbetet med stam- och badrumsrenoveringar har fortsatt i kvarteren Oxen, Kalven, Geten, Gåsen och Lyckans Höjd i Kristianstad. Totalt har stam- och badrumsrenovering skett i 215 bostäder under året. Renovering av tak och fasader har fortsatt i kvarteret Lyckans Höjd. Renoveringen av kvarteret beräknas pågå till 2018. Åtgärderna som vidtas i samband med renoveringen innebär att energiförbrukningen i byggnaderna beräknas att minska. De boende ska engageras för att vara med och utveckla Gamlegården som är bolagets största enskilda bostadsområde med 1 850 bostäder. Under 2012 har hela området anslutits till primär fjärrvärme. Totalt har bolaget under året investerat 9,5 mkr i anslutningsavgifter avseende fjärrvärme, dessa är aktiverade som byggnadsinventarier och skrivs av på fem år. För att öka tryggheten har installation av skalskydd i fastigheterna påbörjats under hösten och projektet beräknas pågå till 2014. Bolaget har under året arbetat aktivt med det systematiska brandskyddsarbetet genom att vidareutbilda personalen och vidta åtgärder i fastigheterna. Efter höstens hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen fastställdes den genomsnittliga hyreshöjningen till 2,53 % från och med 1 januari 2013. Kund Som ett led i bolagets kvalitetsarbete genomförs två gånger per år en enkät bland nyinflyttade hyresgäster. I 2012 års enkätundersökningar ger kunderna uthyrningsprocessen ett starkt betyg. Mest nöjd är man med informationen på hemsidan och bemötandet vid kontraktsskrivningen och nyckelutlämningen. Uthyrningsgraden har liksom tidigare år varit mycket god. Den genomsnittliga uthyrningsgraden för bostäder har varit 99,8 % (99,7 %). Det fanns 21 vakanta bostäder vid årets ingång och 19 vakanta vid årets utgång. Vakansgraden är fortsatt låg även för studentbostäder. Det fanns åtta vakanta studentbostäder vid årets ingång och sex vakanta vid årets utgång. Den genomsnittliga uthyrningsgraden för kommersiella lokaler har varit 96,5 % (96,6 %). Personal Personalen är en viktig resurs för bolaget. AB Kristianstadsbyggen har som strategi att i möjligaste mån ha egen personal istället för att köpa in tjänster. Engagerade medarbetare som trivs på sitt arbete genererar nöjda kunder som i sin tur genererar ökad lönsamhet och säkerställer bolagets fortsatta utveckling. Bolaget satsar därför på att vidareutveckla personalen samt att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. AB Kristianstadsbyggen arbetar aktivt med förebyggande åtgärder inom både den fysiska samt psykosociala arbetsmiljön. Detta syns framför allt i den fortsatt låga sjukfrånvaron 3,8 % (3,3 %). Personalen är delaktig i att förbättra arbetsmiljön samt organisationen genom representanter i Arbetsmiljörådet som sammanträder fyra gånger per år och i Bolagsrådet som sammanträder cirka sex gånger per år. För att främja personalens välbefinnande har bolaget en hälsogrupp som består av sex hälsoinspiratörer samt personalchefen som varje år arrangerar olika aktiviteter för kropp och själ på fritiden. Aktiviteterna har en stor personalsocial betydelse utöver att det även ger kunskap om en sund och hälsosam livsstil. Under 2012 har medelantalet anställda minskat från 195,1 till 192,8. Minskningen beror på personaleffektiviseringar. Vid rekrytering strävar bolaget efter en jämnare köns- och åldersfördelning och etnisk tillhörighet. Idag är medelåldern 43 år och könsfördelningen är 27 % kvinnor och 73 % män. Fram till 2020 är det cirka tre till fem pensionsavgångar per år som behöver ersättas av ny personal. Antal badrumsrenoveringar Diagram Antal badrumsrenoveringar 26 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above