Page 27

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Bolaget har under 2012 arbetat med att konvertera och uppdatera tidigare krishanteringsdokumentation till en webbaserad version med rutiner och riktlinjer för olika krissituationer. Under hösten 2012 har kollektivavtalen omförhandlats då bolaget från och med 1 januari 2013 byter arbetsgivarorganisation från Fastigo till Pacta. Ekonomi Bolagets verksamhet och ekonomi påverkas av förändringar i omvärlden. Detta gäller såväl makroekonomiska som regionala faktorer och politiska förändringar. Bolaget har identifierat följande områden avseende risker: – Hyresutveckling – Vakanser i beståndet – Driftskostnadsutveckling – Investerings- och underhållsbehov – Ränteutveckling En känslighetsanalys visar hur stor påverkan ovanstående faktorer har på bolagets ekonomi. – Hyresutveckling bostäder 1 % ger +/- 5,5 mkr – Vakanser bostäder 1 % ger +/- 5,5 mkr – Driftskostnadsutveckling 1 % ger +/- 2,9 mkr – Ränteutveckling 1 % ger +/- 5,3 mkr Bostadshyrorna bestäms genom förhandlingar med Hyresgästföreningen. Bostadshyrorna står för cirka 84 % av de totala hyresintäkterna. Skulle hyrorna öka med 1 % innebär det ökade intäkter om 5,5 mkr. Hyrorna för kommersiella lokaler regleras genom index. Vakansgraden är låg både vad gäller bostäder och lokaler. Uthyrningsgraden för bostäder uppgår till 99,8 % under året och uthyrningsgraden för lokaler uppgår till 96,5 %. Ökar vakanserna för bostäder med 1 % innebär det ett intäktsbortfall motsvarande 5,5 mkr. Kostnaderna för värme, fastighetsel, vatten och sophantering kan bolaget endast delvis påverka och risken är stor att driftskostnadsökningen tar en stor del av den årliga hyreshöjningen i anspråk. En ökning av driftkostnaderna med 1 % innebär ökade kostnader med 2,9 mkr. Bolaget arbetar med en långsiktig strategi enligt fastställd finanspolicy för att säkerställa en framtida rimlig och väl avvägd räntenivå. För att uppnå en flexibel och effektiv hantering av ränterisken används finansiella derivatinstrument såsom ränteswapar. Detta ger bolaget möjlighet att bättre möta förändringar på räntemarknaden. Skulle bolagets genomsnittliga ränta under 2013 öka med 1 % innebär det ökade räntekostnader om 5,3 mkr då bolagets övriga räntor är bundna längre än ett år. Bolaget har slutfört nyproduktion av ett vård- och omsorgsboende under 2012 och två stora bostadsprojekt kommer att slutföras under 2013. Investeringsnivån under de kommande två åren kommer att vara i nivå med år 2012. Underhållsbehovet är fortsatt högt beroende på stam-, fasad- och fönsterbyten på äldre fastigheter. Den genomsnittliga kostnaden för reparationer och underhåll (inklusive försäkringsskador) uppgår till 219 kr/kvm (201 kr/kvm). Bolagets totala intäkter uppgår till 649 876 tkr (630 283 tkr). Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 19 937 tkr (21 621 tkr). Budgeterat resultat för 2012 uppgick till 17 641 tkr. Resultatförbättringen beror främst på det fortsatt goda uthyrningsläget som innebär ökade intäkter och att kostnaderna för el, värme och räntor understiger budget. Hyreshöjningen för 2012 var 2,62 % från och med 1 januari. Bolaget har efter omprövning av tidigare fastställda fastighetstaxeringar erhållit 4,6 mkr från Skatteverket. Årets resultat uppfyller ägardirektivet som kommunfullmäktige fastställt. De totala driftskostnaderna har ökat med 4,4 % jämfört med 2011 års utfall. Kostnaden för värme har ökat med 8,4 % jämfört med utfallet för 2011. Ökningen beror på att fjärrvärmepriset höjts med 4 % och att 2012 varit kallare än föregående år. Taxehöjningar har inneburit att kostnaden för vatten har ökat med 8,5 % jämfört med 2011. Kostnaden för el har minskat med 4,4 % jämfört med föregående års utfall vilket beror på att bolaget upphandlat leverans av fysisk el till bättre pris. Efter en medveten satsning från bolaget uppgår kostnaden för underhåll (inklusive försäkringsskador och reparationer) till 152 mkr vilket är en ökning med 40 mkr jämfört med budget. Personalkostnaderna uppgår till 103 415 tkr (102 042 tkr), vilket är en ökning med 1,4 % jämfört med föregående år. Avskrivningar uppgår till 84 919 tkr (84 010 tkr). Bolaget har inte haft någon kostnad för förgävesprojektering under året (1 884 tkr). Medelantal anställda å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 27


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above