Page 28

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Räntekostnaderna är en av de enskilt största kostnadsposterna. Ränteutvecklingen påverkar bolagets resultat och framtid. Bolaget har en finanspolicy som anger hur de finansiella riskerna ska hanteras. Per balansdagen uppgår räntebindningstiden till 3,8 år (4,2 år). Nivån på de långa räntorna har fortsatt varit historiskt låga under året och speciellt under hösten vilket bolaget utnyttjat och räntesäkring har skett för ytterligare 100 mkr vilket förlängt räntebindningstiden i portföljen. För att finansiera nyproduktionen har nyupplåning har skett med 100 mkr under året. Kostnaden för borgensavgift till kommunen uppgår till 5 796 tkr (5 349 tkr). Kristianstad kommun har under 2012 arbetat med en översyn av borgensavgiften och Kommunfullmäktige beslutade i december om nya principer för borgensavgiften. Bolagets checkräkningskredit är ej utnyttjad vid årsskiftet. Under året har bolaget lämnat koncernbidrag om 4 500 tkr (9 000 tkr) till moderbolaget Kristianstads Kommunföretag AB. Samtidigt har AB Kristianstadsbyggen erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott från moderbolaget om 3 316 tkr (6 633 tkr). Bokföringsnämnden har tagit fram nya redovisningsregler (BFNAR 2012:1) för upprättande av årsredovisning och koncernredovisning som kommer att börja gälla fr.o.m. 1 januari 2014. För att anpassa bolagets redovisning till K3-reglerna har bolaget börjat tillämpa komponentavskrivning vid aktivering av nya färdigställda projekt. Bolaget kommer under 2013 att arbeta med att fastställa de restvärden på fastigheterna som ska användas som underlag för avskrivning framöver. Miljö Bolaget har en kvalitets- och miljöpolicy som bygger på en långsiktig hållbar inriktning. Bolagets mål inom energiområdet är att minska energiförbrukningen till 120 kWh per kvm/A-temp och år (inklusive graddagskorrigering) fram till år 2016 jämfört med 2007 års nivå. I nyproduktion är bolagets krav att energiförbrukningen inte ska överstiga 65 kWh per kvm/A-temp och år. Bolaget är sedan 2008 med i Skåneinitiativet. Det är de allmännyttiga bostadsföretagen som utmanar varandra – på åtta år ska företagen minska energiförbrukningen med 20 %. Bolaget har som målsättning att 2016 ha en fossilfri uppvärmning av alla sina byggnader. Som ett led i detta arbete har geoenergiprojektet i Färlöv fortsatt och anläggningarna tas i full drift sommaren 2013. Oljeanläggningar i tre flerbostadshus ersätts då med värmepumpar som drivs med geoenergi. Under 2012 har radonmätningar fortsatt i bolagets byggnader och under en femårsperiod kommer radonmätningar att utföras i alla byggnader. Åtgärder vidtas i de byggnader där mätningarna ej visat tillfredsställande resultat. Generellt visar de genomförda mätningarna inte på några förhöjda värden av radon. I de fastigheter där individuell mätning av varm- och kallvatten införts minskar vattenförbrukningen med i genomsnitt 30 %. För hyresgästen är individuell vattenmätning det mest rättvisa sättet att betala sin vattenförbrukning. Inom stora bostadsområden, där det är ekonomiskt lönsamt, kommer gamla kulvertledningar att ersättas med fjärrvärme direkt till varje byggnad för att effektivare utnyttja energin. Arbetet med att energieffektivisera pågår fortlöpande med bland annat injusteringar av värme, ventilation och kylsystem utan att försämra komforten för hyresgästerna. Den egna väderstationen och utbyggnaden av digitala styrsystem i fastigheterna påverkar också energiförbrukningen i positiv riktning. Styrsystemen kommunicerar med de tekniska anläggningarna via bolagets digitala fastighetsnät. Den medvetna satsningen på energisnåla installationer såsom frekvensstyrda pumpar, fläktar, energisnåla ljuskällor samt astronomiskt ur gör att elförbrukningen stadigt minskar. Som ett led i bolagets miljöarbete så används biogasbilar i verksamheten. Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet rörande köldmedia enligt miljöbalken. Genomsnittlig effektiv ränta (%) 28 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above