Page 29

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Framtida utveckling AB Kristianstadsbyggen vill vara med och bidra till att Kristianstads kommun ska fortsätta växa och planerar därför att bygga fler än 700 bostäder de kommande tio åren. Bolaget kommer att fortsätta bygga och förvalta bostadsbeståndet utifrån kriterierna att i attraktiva byggnader kunna erbjuda funktionella bostäder i områden där människor trivs och känner trygghet. Projekt kommer att startas upp där vi tillsammans med våra hyresgäster och kunder arbetar in effektiva och hållbara lösningar i bostäderna. Arbetet med att fokusera på energieffektivisering och omtanke om vår miljö kommer att fortsätta. Bolaget budgeterar med intäkter om totalt 659 mkr och ett resultat efter finansiella poster om 18,5 mkr för räkenskapsåret 2013. Satsningen på ökat underhåll kommer att fortsätta. Vakansgraden bedöms att öka något jämfört med 2012 års nivå, vilket påverkar resultatet negativt. Det budgeterade resultatet uppfyller ägardirektivet som kommunfullmäktige fastställt. För att bidra till en positiv utveckling i Kristianstads kommun kommer bolaget att verka för utbyggnaden av Nya Finlandshusen med ytterligare två punkthus. Arbetet med att förnya Österängsområdet fortsätter även under 2013 med renovering av ytterligare tre punkthus. Förnyelsen av Österängsområdet beräknas att slutföras under 2015. Satsningen på badrums- och stamrenoveringar kommer att fortsätta under det kommande året. AB Kristianstadsbyggens ambition är att aktivt delta i utvecklingen inom många områden i Kristianstads kommun. I kvarteret Flaket mitt i Åhus byggdes 44 nya bostäder, varav 32 trygghetsbostäder. å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 29


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above