Page 30

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

2012 2011 2010 2009 2008 Flerårsöversikt Moderbolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr om inget annat anges) Resultaträkning Hyresintäkter 626 982 608 079 595 580 593 457 562 960 Förvaltningsintäkter 22 894 22 204 46 594 20 413 22 040 Driftskostnader (inkl. personalkostnader) -286 467 -277 389 -281 413 -280 464 -260 355 Underhållskostnader -152 479 -139 269 -148 134 -155 493 -114 916 Fastighetsskatt -12 495 -17 278 -17 098 -16 280 -14 238 Avskrivningar -84 919 -84 010 -83 634 -83 364 -78 103 Finansnetto -93 229 -88 792 -76 851 -75 632 -108 834 Resultat efter finansiella poster 19 937 21 621 32 510 2 637 8 554 Balansräkning Förvaltningsfastigheter 2 735 784 2 701 823 2 727 912 2 743 021 2 744 874 Övriga anläggningstillgångar 220 234 126 081 71 443 74 224 93 187 Omsättningstillgångar 45 189 56 457 110 234 87 323 52 214 Eget kapital 459 640 452 498 440 377 423 825 417 251 Obeskattade reserver 21 240 13 250 8 900 - 5 800 Räntebärande skulder 2 374 100 2 274 975 2 311 150 2 336 050 2 336 102 Övriga skulder 157 961 155 031 149 162 144 693 134 738 Balansomslutning 3 012 941 2 895 754 2 909 589 2 904 568 2 890 275 Lönsamhet och finansiering Avkastning på eget kapital, % 4,2 4,7 7,3 0,6 2,0 Avkastning på totalt kapital, % 3,8 3,9 3,8 2,8 4,2 Direktavkastning, % 7,3 7,3 7,1 6,0 7,3 Soliditet, % 15,8 16,0 15,4 14,6 14,6 Belåningsgrad, % 84,0 83,9 84,6 85,4 85,4 Skuldsättningsgrad, ggr 5,2 5,0 5,2 5,5 5,6 Räntebidrag - 66 1 175 2 001 2 924 Räntenetto fastighetslån -94 019 -91 733 -79 011 -78 346 -113 260 Förvaltning och miljö Antal bostäder, st 8 779 8 798 8 777 8 814 8 865 Antal lokaler, st 312 311 313 309 307 Bostadsyta, kvm 586 407 585 599 585 423 588 300 589 711 Lokalyta, kvm 100 017 96 173 97 092 96 896 95 743 Fastighetsinvesteringar 210 860 124 872 74 703 64 536 84 867 Driftskostnad per kvm, kr 436 432 437 433 401 Underhållskostnad per kvm, kr 219 201 216 227 165 Värmeanvändning per kvm, kWh 115,3 123,7 116,0 122,3 124,7 Fastighetsel per kvm, kWh 18,9 19,8 20,9 19,8 21,4 Vattenförbrukning per kvm, kbm 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 Marknad och personal Vakansgrad bostäder, % 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 Omflyttning bostäder, % 20,2 17,7 20,5 21,4 19,3 Medelantal anställda, st 192,8 195,1 190,0 187,2 174,5 Sjukfrånvaro, % 3,8 3,3 3,3 3,0 3,0 30 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above