Page 31

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Nyckeltalsdefinitioner Antal bostäder och lokaler Avser uthyrningsbara bostäder och lokaler per balansdagen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Belåningsgrad Kortfristiga och långfristiga skulder i förhållande till balansomslutningen. Bostads- och lokalyta Avser uthyrningsbar yta per balansdagen. Direktavkastning Resultat efter finansiella poster med tillägg för avskrivningar och räntekostnader (netto) för fastighetslån i förhållande till genomsnittligt bokfört värde på färdigställda fastigheter (inkl. tomtmark). Driftskostnad per kvadratmeter Driftskostnader (inkl. personalkostnader) och fastighetsskatt i förhållande till total bostads- och lokalyta. Fastighetsel per kvadratmeter Antalet förbrukade kWh el som försörjer fastighetsberoende installationer, såsom el till tvättstugor, allmänventilation, pumpar samt belysning för allmänna och gemensamma utrymmen i förhållande till aktuell normalårskorrigerad A-tempsyta. Fastighetsinvesteringar Likviditetspåverkande investeringar i fastighetsbeståndet. Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. Medelantal anställda Genomsnittligt antal heltidstjänster under räkenskapsåret. Omflyttning bostäder Antalet uppsagda bostäder i förhållande till det genomsnittliga antalet bostäder (exkl. studentbostäder). Räntenetto fastighetslån Räntekostnader (inkl. borgensavgift) direkt hänförbara till fastighetslån. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till justerat eget kapital (eget kapital plus 78,0 % av obeskattade reserver). Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Underhållskostnad per kvadratmeter Underhållskostnader (inkl. reparationer, underhåll, skador och hyresgäststyrt underhåll) reducerat med erhållen försäkringsersättning i förhållande till total bostads- och lokalyta. Vakansgrad bostäder Antalet vakanta bostäder per balansdagen i förhållande till det genomsnittliga antalet bostäder (exkl. studentbostäder). Vattenförbrukning per kvadratmeter Antalet förbrukade kbm vatten i förhållande till aktuell normalårskorrigerad A-tempsyta. Värmeanvändning per kvadratmeter Antalet förbrukade kWh värme i förhållande till aktuell normalårskorrigerad A-tempsyta. Total energianvändning per kvm (kWh) Räntenetto fastighetslån (tkr) Driftskostnad per kvm (kr) Underhållskostnad per kvm (kr) å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 31


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above