Page 32

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Förvaltningsberättelse, forts. Förslag till vinstdisposition Koncernen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 80 169 tkr. Moderbolaget Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserad vinst, kr 64 977 400 Årets vinst, kr 7 559 546 72 536 946 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägaren utdelas 25,20 kr per aktie, totalt 294 840 att i ny räkning överförs, kr 72 242 106 72 536 946 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Den föreslagna utdelningen till aktieägaren reducerar så väl bolagets som koncernens soliditet marginellt. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erfoderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. Styrelsen föreslår att utdelningen till aktieägaren utbetalas dagen efter årsstämmans beslut. Resultat och ställning Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 26 081 tkr (25 603 tkr). Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 19 937 tkr (21 621 tkr). Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Soliditet (%) 32 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above