Page 33

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget (tkr) NOT 2012 2011 2012 2011 99,8 % Genomsnittlig uthyrningsgrad för bostäder 2012. 219 kr Underhållskostnad per kvm Rörelsens intäkter 2 Hyresintäkter 3 704 110 681 199 626 982 608 079 Aktiverat arbete för egen räkning - 340 - - Övriga förvaltningsintäkter 4 15 046 13 756 22 894 22 204 Summa intäkter 719 156 695 295 649 876 630 283 Rörelsens kostnader 2, 5, 6 Driftskostnader 7 -200 670 -192 673 -183 052 -175 347 Underhållskostnader 8 -163 776 -149 764 -152 479 -139 269 Fastighetsskatt -12 552 -17 329 -12 495 -17 278 Personalkostnader 9, 10 -103 415 -102 042 -103 415 -102 042 Avskrivningar 11, 12, 13 -101 511 -99 900 -84 919 -84 010 Övriga rörelsekostnader 14 -350 -1 924 -350 -1 924 Summa rörelsens kostnader -582 274 -563 632 -536 710 -519 870 Rörelseresultat 136 882 131 663 113 166 110 413 Resultat från finansiella poster Resultat från långfristiga värdepappersinnehav -200 - -200 - Ränteintäkter 1 794 3 941 1 241 2 996 Räntebidrag - 73 - 66 Räntekostnader och liknande resultatposter 15 -112 395 -110 074 -94 270 -91 854 Summa resultat från finansiella poster -110 801 -106 060 -93 229 -88 792 Resultat efter finansiella poster 26 081 25 603 19 937 21 621 Bokslutsdispositioner 16 - - -7 990 -4 350 Skatt på årets resultat 17, 18 -7 005 -7 035 -4 387 -4 710 Årets vinst 19 076 18 568 7 560 12 561 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 33


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above