Page 34

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Balansräkningar Koncernen Moderbolaget 4 143 124 Taxeringsvärde för byggnader och mark. 108 778 Antal hyresavier som skickats ut under 2012. (tkr) Tillgångar NOT 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 3 190 336 3 166 658 2 735 784 2 701 823 Inventarier, verktyg och installationer 12 77 257 73 037 45 142 37 350 Pågående nyanläggningar 19 190 105 89 887 175 092 88 731 3 457 698 3 329 582 2 956 018 2 827 904 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 20 - - 4 600 4 600 Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 2 353 1 806 2 353 1 806 Uppskjutna skattefordringar 22 - 235 4 781 4 388 Andra långfristiga fordringar 23 77 1 028 - 599 2 430 3 069 11 734 11 393 Summa anläggningstillgångar 3 460 128 3 332 651 2 967 752 2 839 297 Omsättningstillgångar Varulager Förråds- och bränslelager 2 552 2 456 2 073 1 842 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 2 052 2 397 2 046 2 386 Fordringar Kristianstads kommun 24 5 524 31 040 26 339 32 922 Fordringar moderbolag - 2 133 - 2 133 Fordringar dotterbolag - - 269 4 128 Aktuella skattefordringar 2 663 - 3 577 - Övriga fordringar 946 479 366 79 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 2 897 3 797 2 832 3 390 14 082 39 846 35 429 45 038 Kassa och bank 8 684 12 599 7 687 9 577 Summa omsättningstillgångar 25 318 54 901 45 189 56 457 Summa tillgångar 3 485 446 3 387 552 3 012 941 2 895 754 34 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above