Page 35

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Balansräkningar Koncernen Moderbolaget 4,2 % Avkastning på eget kapital 3,8 år Genomsnittliga räntebindningen i låneportföljen per 2012-12-31. (tkr) Eget kapital och skulder NOT 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Eget kapital 26 Bundet eget kapital Aktiekapital 11 700 11 700 11 700 11 700 Bundna reserver / Reservfond 397 880 388 386 375 403 375 403 409 580 400 086 387 103 387 103 Fritt eget kapital Fria reserver / Balanserad vinst 61 093 52 437 64 977 52 834 Årets vinst 19 076 18 568 7 560 12 561 80 169 71 005 72 537 65 395 Summa eget kapital 489 749 471 091 459 640 452 498 Obeskattade reserver 27 - - 21 240 13 250 Avsättningar Uppskjutna skatteskulder 28 918 - - - Långfristiga skulder 29, 30 Skulder till kreditinstitut 2 374 100 2 274 975 2 374 100 2 274 975 Skulder till Kristianstads kommun 449 287 476 226 - - Summa långfristiga skulder 2 823 387 2 751 201 2 374 100 2 274 975 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 53 897 41 013 45 876 36 090 Skulder till dotterbolag - - 51 - Skulder till syskonbolag 24 179 20 541 23 171 19 687 Aktuella skatteskulder - 11 657 - 9 935 Övriga skulder 11 185 11 579 9 898 10 923 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 82 131 80 470 78 965 78 396 Summa kortfristiga skulder 171 392 165 260 157 961 155 031 Summa eget kapital och skulder 3 485 446 3 387 552 3 012 941 2 895 754 Ställda säkerheter 32 Inga 424 413 Inga 424 413 Ansvarsförbindelser 33 1 278 1 198 1 278 1 198 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 35


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above