Page 36

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Kassaflödesanalyser Koncernen Moderbolaget 3,67 % Genomsnittlig ränta i låneportföljen per 2012-12-31. 73,7 % Årets ökning av investeringar i anläggningstillgångar. (tkr) Den löpande verksamheten NOT 2012 2011 2012 2011 Rörelseresultat före finansiella poster 136 882 131 663 113 166 110 413 Avskrivningar 101 511 98 016 84 919 82 126 Övriga ej likviditetspåverkande poster -342 690 -342 1 119 238 051 230 369 197 743 193 658 Erhållen ränta 1 734 4 214 1 192 3 221 Erlagd ränta -111 642 -111 936 -93 517 -90 554 Betald inkomstskatt -18 988 -5 939 -17 108 -5 615 109 155 116 708 88 310 100 710 Förändring varulager -96 93 -231 103 Förändring kundfordringar 345 -656 340 -657 Förändring övriga kortfristiga fordringar 2 626 -1 143 5 899 -5 923 Förändring leverantörsskulder 12 884 -11 755 9 786 -5 200 Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder 4 109 1 972 2 287 16 536 Kassaflöde från den löpande verksamheten 129 023 105 219 106 391 105 569 Investeringsverksamheten Investeringar anläggningstillgångar -230 029 -175 815 -213 435 -122 838 Sålda materiella anläggningstillgångar 159 402 159 402 Investeringar i dotterbolag - - - -1 000 Återbetalning av övriga finansiella anläggningstillgångar 789 1 353 437 1 353 Kassaflöde från investeringsverksamheten -229 081 -174 060 -212 839 -122 083 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 100 000 39 944 100 000 - Amortering av lån -12 394 -44 631 -875 -43 065 Förändring kortfristiga finansiella skulder -15 769 -14 295 - - Lämnat koncernbidrag -4 500 -9 000 -4 500 -9 000 Erhållet aktieägartillskott 3 316 6 633 3 316 6 633 Utdelning till aktieägare -418 -440 -418 -440 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 70 235 -21 789 97 523 -45 872 Årets kassaflöde -29 823 -90 630 -8 925 -62 386 Likvida medel vid årets början 62 616 153 246 42 538 104 924 Likvida medel vid årets slut 34 32 793 62 616 33 613 42 538 36 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above