Page 40

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

40 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget NOT 9 NOT 10 Medelantal anställda, löner, 2012 2011 2012 2011 ersättningar och sociala avgifter Medelantal anställda Kvinnor 52,1 49,5 52,1 49,5 Män 140,7 145,6 140,7 145,6 Totalt 192,8 195,1 192,8 195,1 Löner och ersättningar Styrelsen och verkställande direktören 1 297 1 283 1 297 1 283 Övriga anställda 62 755 61 754 62 755 61 754 Totala löner och ersättningar 64 052 63 037 64 052 63 037 Sociala avgifter enligt lag och avtal 20 262 19 727 20 262 19 727 Pensionskostnader Pensionskostnader (varav för VD 265 (250)) 4 086 4 451 4 086 4 451 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 88 400 87 215 88 400 87 215 Utöver i ovanstående tabell redovisade kostnader ingår i moderbolagets totala personalkostnader, kostnader för avsättning till AB Kristianstadsbyggens Personalstiftelse (org.nr. 838200-8467), med 450 tkr (300 tkr). Vid uppsägning av VD från arbetsgivarens sida gäller 6 månaders uppsägningstid och avgångsvederlag om 12 månadslöner. VDs ålderspension följer bolagets allmänna pensionsplan. Styrelse och ledande 2012 2011 2012 2011 befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 3 3 1 1 Män 14 14 4 4 Totalt   17   16  5  5 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare på balansdagen Kvinnor 3 3 3 3 Män 10 10 6 6 Totalt   13   13  9  9


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above