Page 41

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Koncernen Moderbolaget NOT 11 NOT 12 NOT 13 Byggnader och mark 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 4 575 482 4 466 268 4 082 855 4 033 050 Årets förändringar Inköp 26 663 77 213 26 378 35 248 Omklassificeringar 89 885 34 761 87 432 17 317 Försäljning/utrangeringar -692 -2 760 -692 -2 760 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 691 338 4 575 482 4 195 973 4 082 855 Ingående avskrivningar -1 408 824 -1 320 568 -1 381 032 -1 305 138 Årets förändringar Försäljning/utrangeringar 342 855 342 855 Avskrivningar -92 520 -89 111 -79 499 -76 749 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 501 002 -1 408 824 -1 460 189 -1 381 032 Utgående restvärde enligt plan 3 190 336 3 166 658 2 735 784 2 701 823 Bokfört värde byggnader 2 830 178 2 811 680 2 389 449 2 360 718 Bokfört värde mark 336 360 332 010 323 339 318 989 Bokfört värde markanläggningar 23 798 22 968 22 996 22 116 Summa 3 190 336 3 166 658 2 735 784 2 701 823 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 41 Taxeringsvärde byggnader och mark 4 151 910 4 243 086 4 143 124 4 234 587 Inventarier, verktyg 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 och installationer Ingående anskaffningsvärden 112 990 115 345 72 909 75 905 Årets förändringar Inköp 2 575 4 714 2 575 4 073 Omklassificeringar 10 637 - 10 637 - Återbetald investeringsmoms - -6 107 - -6 107 Försäljning/utrangering - -962 - -962 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 126 202 112 990 86 121 72 909 Ingående avskrivningar -39 953 -31 949 -35 559 -31 083 Årets förändringar Försäljning/utrangering - 901 - 901 Avskrivningar -8 992 -8 905 -5 420 -5 377 Utgående ackumulerade avskrivningar -48 945 -39 953 -40 979 -35 559 Utgående restvärde enligt plan 77 257 73 037 45 142 37 350 Avskrivning projektering Under året har moderbolaget kostnadsfört totalt 0 tkr (1 884 tkr) avseende förgävesprojektering.


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above