Page 42

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Övriga rörelsekostnader 2012 2011 2012 2011 Förlust vid utrangering av byggnader -350 -1 924 -350 -1 924 Summa -350 -1 924 -350 -1 924 Räntekostnader och 2012 2011 2012 2011 liknande resultatposter Räntekostnader avseende fastighetslån -105 092 -103 373 -88 223 -86 384 Borgens-/låneavgift Kristianstads kommun -7 025 -6 573 -5 796 -5 349 Övriga räntekostnader -278 -128 -251 -121 Summa -112 395 -110 074 -94 270 -91 854 Bokslutsdispositioner 2012 2011 2012 2011 Avsättning till periodiseringsfond - - -4 550 -4 350 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - - -3 440 - Summa - - -7 990 -4 350 Skatt på årets resultat 2012 2011 2012 2011 Aktuell skatt för året -4 676 -4 420 -3 603 -3 447 Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 8 17 7 - Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag -1 184 -2 367 -1 184 -2 367 Uppskjuten skatt (spec i not 18) -1 153 -265 393 1 104 Summa -7 005 -7 035 -4 387 -4 710 Uppskjuten skatt 2012 2011 2012 2011 Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader 593 1 346 393 1 104 Uppskjuten skatteintäkt till följd av ändrad skattesats 727 - - - Uppskjuten skattekostnad avseende bokslutsdispositioner -2 473 -1 611 - - Summa -1 153 -265 393 1 104 Pågående nyanläggningar 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Ingående nedlagda kostnader 89 887 24 653 88 731 16 424 Under året nedlagda kostnader 200 792 102 277 184 482 91 508 Under året genomförda omfördelningar -100 574 -37 043 -98 121 -19 201 Utgående nedlagda kostnader 190 105 89 887 175 092 88 731 42 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 Koncernen Moderbolaget NOT 14 NOT 15 NOT 16 NOT 17 NOT 18 NOT 19


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above