Page 43

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

NOT 23 Andelar i koncernföretag Koncernen Org.nr. Säte Kapitalandel AB Allön 556097-2365 Kristianstad 100 % Specialfastigheter i Kristianstad AB 556761-8128 Kristianstad 100 % C4 Parkerings AB 556872-9783 Kristianstad 100 % C4 Kabel TV AB 556370-5895 Kristianstad 100 % Bokfört Bokfört Moderbolaget Kapitalandel Röstandel Antal andelar värde 2012 värde 2011 AB Allön 100 % 100 % 2 500 2 500 2 500 Specialfastigheter i Kristianstad AB 100 % 100 % 1 000 1 000 1 000 C4 Parkerings AB 100 % 100 % 1 000 1 000 1 000 C4 Kabel TV AB 100 % 100 % 100 100 100 Summa 4 600 4 600 Andra långfristiga 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 värdepappersinnehav Husbyggnadsvaror HBV Förening Återbäringsmedel 2 313 1 566 2 313 1 566 Insatskapital 40 40 40 40 Stiftelsen Regionen Kristianstad Insatskapital - 200 - 200 Andelsföreningen Skånehem Insatskapital - - - - Summa 2 353 1 806 2 353 1 806 Bokfört värde avseende långfristiga värdepappersinnehav överensstämmer med nominellt värde. Insatskapital avseende Andelsföreningen Skånehem uppgår till 200 kr (200 kr). Andelarna i Stiftelsen Regionen Kristianstad har skrivits ned till 0 kr. Detta då stiftelsekapitalet till fullo är förbrukat samt att en avvecklingsprocess pågår. Koncernen Moderbolaget å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 43 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Uppskjutna skattefordringar 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Uppskjutna skattefordringar - 4 682 4 781 4 388 Uppskjutna skatteskulder - -4 447 - - Summa 0 235 4 781 4 388 Uppskjutna skattefordringar i koncernen har beräknats med 22,0 % (26,3 %) på temporär skillnad avseende förvaltningsfastigheter. Uppskjutna skatteskulder i koncernen har beräknats med 22,0 % (26,3 %) på obeskattade reserver i moderbolag och dotterbolag. Andra långfristiga fordringar 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Fordringar jämkningsmoms 77 1 028 - 599 Summa 77 1 028 - 599 NOT 20 NOT 21 NOT 22


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above