Page 44

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

44 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 Koncernen Moderbolaget Fordringar 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Kristianstads kommun Koncernkonto hos bank 24 109 50 017 25 926 32 961 Övriga kortfristiga fordringar 4 812 1 908 3 724 133 Övriga kortfristiga skulder -23 397 -20 885 -3 311 -172 Summa 5 524 31 040 26 339 32 922 Förutbetalda kostnader och 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier 76 3 133 68 2 726 Förutbetalda jour-/serviceavtal 1 024 183 978 183 Övriga förutbetalda kostnader 400 451 400 451 Upplupna kostnadsersättningar 1 258 - 1 258 - Upplupna räntebidrag - 7 - 7 Övriga upplupna intäkter 139 23 128 23 Summa 2 897 3 797 2 832 3 390 Förändring av eget kapital Koncernen Summa eget kapital Eget kapital 2011-12-31 11 700 388 386 71 005 471 091 Beslut av årsstämman – Utdelning till aktieägaren - - -418 -418 Erhållet aktieägartillskott - - 3 316 3 316 Lämnat koncernbidrag - - -4 500 -4 500 Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag - - 1 184 1 184 Förskjutningar mellan bundna och fria reserver - 9 494 -9 494 - Årets vinst - - 19 076 19 076 Eget kapital 2012-12-31 11 700 397 880 80 169 489 749 Moderbolaget Aktiekapital Eget kapital 2011-12-31 11 700 375 403 52 834 12 561 452 498 Beslut av årsstämman – Utdelning till aktieägaren - - - -418 -418 – Överförs i ny räkning - - 12 143 -12 143 - Erhållet aktieägartillskott - - - 3 316 3 316 Lämnat koncernbidrag - - - -4 500 -4 500 Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag - - - 1 184 1 184 Årets vinst - - - 7 560 7 560 Eget kapital 2012-12-31 11 700 375 403 64 977 7 560 459 640 Aktiekapitalet består av 11 700 aktier med kvotvärde 1 000 kr. Reservfond Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Fria reserver Bundna reserver Aktiekapital NOT 24 NOT 25 NOT 26


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above