Page 45

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Moderbolaget Obeskattade reserver 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - - 3 440 - Periodiseringsfonder - - 17 800 13 250 Summa - - 21 240 13 250 Uppskjutna skatteskulder 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Uppskjutna skattefordringar -5 275 - - - Uppskjutna skatteskulder 6 193 - - - Summa 918 0 0 0 Uppskjutna skattefordringar i koncernen har beräknats med 22,0 % (26,3 %) på temporär skillnad avseende förvaltningsfastigheter. Uppskjutna skatteskulder i koncernen har beräknats med 22,0 % (26,3 %) på obeskattade reserver i moderbolag 2011-12-31 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 45 Koncernen Koncernen Moderbolaget och dotterbolag. Finansiella skulder Moderbolaget För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Detta ger bolaget möjlighet att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets långivare. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i koncernens finanspolicy. För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk i skuldportföljen används ränteswapar. Per bokslutsdagen uppgår utestående ränteswapavtal till 1 815 mkr (1 715 mkr). Då ränteläget är fortsatt historiskt lågt har ett undervärde motsvarande 107,5 mkr (101,7 mkr) uppstått. Detta innebär att den långa vägda fasta räntan som betalas i utestående ränteswapavtal är högre än motsvarande marknadsränta vid bokslutstillfället. Undervärde/övervärde representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Bolaget har under året räntesäkrat 100 mkr (300 mkr), vilket förlängt räntebindningen i skuldportföljen. Per balansdagen uppgår den genomsnittliga räntebindningstiden, för den totala skuldportföljen, till 3,8 år (4,2 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 3,67 % (3,77 %). Under året har nyupplåning skett med 100 mkr (0 tkr) och amortering till kreditinstitut har skett med 875 tkr (36,2 mkr). Av bolagets totala skuldportfölj är 2 374 mkr (2 275 mkr) med kommunal borgen som säkerhet. Därmed finns inga skulder mot pantbrev. Nedan framgår förfalloprofil för total skuldportfölj avseende räntebindning (inkl. ränteswapar): 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 Inom 1 år 696 354 635 743 527 100 447 975 Inom 1-5 år 1 327 053 104 757 1 197 000 1 077 000 Inom 5-10 år 815 400 1 026 470 650 000 750 000 Summa 2 838 807 2 766 970 2 374 100 2 274 975 NOT 27 NOT 28 NOT 29


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above