Page 46

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

46 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 Koncernen Moderbolaget Långfristiga skulder 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Långfristiga skulder som omsätts inom ett år Skulder till kreditinstitut 770 000 1 480 975 770 000 1 480 975 Skulder till Kristianstads kommun 125 648 184 125 - - 895 648 1 665 100 770 000 1 480 975 Långfristiga skulder som omsätts senare än ett år men inom fem år Skulder till kreditinstitut 1 604 100 794 000 1 604 100 794 000 Skulder till Kristianstads kommun 323 639 171 957 - - 1 927 739 965 957 1 604 100 794 000 Långfristiga skulder som omsätts senare än fem år efter balansdagen Skulder till Kristianstads kommun - 120 144 - -  0 120 144  0  0 Summa 2 823 387 2 751 201 2 374 100 2 274 975 Upplupna kostnader och 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 17 051 16 298 17 051 16 298 Upplupna semesterlöner 6 730 6 159 6 730 6 159 Upplupna sociala avgifter 3 778 3 601 3 778 3 601 Upplupna driftskostnader 10 244 10 033 8 474 8 431 Förskottsbetalda hyror 37 665 42 079 36 927 41 717 Övriga upplupna kostnader 6 663 2 300 6 005 2 190 Summa 82 131 80 470 78 965 78 396 Ställda säkerheter 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Avseende egna skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar - 424 413 - 424 413 Summa 0 424 413 0 424 413 Samtliga utställda pantbrev är nu konverterade till datapantbrev samt finns i eget förvar (Ägararkivet hos Lantmäteriet). NOT 30 NOT 31 NOT 32


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above