Page 47

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Koncernen Moderbolaget Ansvarsförbindelser 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Allmänna arvsfonden 40 40 40 40 Fastigo 1 238 1 158 1 238 1 158 Summa 1 278 1 198 1 278 1 198 Likvida medel 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Kassa och bank 8 684 12 599 7 687 9 577 Fordran Kristianstads kommun, koncernkonto hos bank * 24 109 50 017 25 926 32 961 Summa 32 793 62 616 33 613 42 538 * Beviljad, ej utnyttjad, checkräkningskredit 92 647 100 000 80 000 80 000 Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 25 april 2013 för fastställelse. Kristianstad den 14 mars 2013 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 47 Göran Sevebrant Styrelsens ordförande Börje Emilsson Sigurd Nilsen Sven-Erik Bergkvist Vice ordförande Gunilla Björck Henrik Strand Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 mars 2013. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Jan-Inge Andersson Auktoriserad revisor Marie Nilsson Auktoriserad revisor NOT 33 NOT 34


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above