Page 25

ABK-Arsredovisning-2013-web

Förvaltningsberättelse Information om verksamheten AB Kristianstadsbyggen (org nr 556054-1889) är ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolagets uppgift är att bygga och förvalta hyresbostäder för alla boendegrupper. Fastigheterna ska tillgodose högt ställda krav på arkitektur, material och miljö. Målet är att erbjuda hyresgästerna tryggt och trivsamt boende med god service till rimliga hyror. AB Kristianstadsbyggen äger och förvaltar ca 8 900 bostäder i alla delar av kommunen, vilket innebär att bolaget är kommunens största fastighetsägare och ett av Sveriges 25 största kommunala bostadsbolag. AB Kristianstadsbyggen förvaltar även ca 300 kommersiella lokaler, vilka främst är belägna i centrala Kristianstad. Ägardirektivet anger att Kristianstad kommun, genom sitt helägda bolag Kristianstads Kommunföretag AB, äger AB Kristianstadsbyggen med syfte att kunna påverka och ha inflytande över kommunens bostadsförsörjning och vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden genom ny-, om- och tillbyggnad samt förvärv och försäljning av fastigheter. AB Kristianstadsbyggens förvaltning är organiserad i tre geografiska områden, Innerstaden, Norra och Södra. Innerstadens förvaltningsområde har sin bas i centrala Kristianstad, Gamlegården är Norra förvaltningsområdets bas och Österäng är Södra förvaltningsområdets bas. Till förvaltningens hjälp finns en fristående snickeriavdelning, vilken är belägen på Näsby industriområde. På bolagets huvudkontor vid Norra Kasern är BoButiken placerad från vilken all uthyrning av bostäder sker. Avdelningen för uthyrning av kommersiella lokaler är också placerad här. Förutom säljorganisationen är även företagets administrativa avdelningar placerade på huvudkontoret såsom information, ekonomi, personal, bygg, energi och it. Ägarförhållanden Bolagets samtliga aktier ägs av Kristianstads Kommunföretag AB (org nr 556436-3801). Kristianstads Kommunföretag AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till Kristianstads kommun (org nr 212000- 0951). Övriga bolag som ingår i Kristianstads Kommunföretag AB:s koncern, d.v.s. AB Kristianstadsbyggens syskonbolag, är C4 Energi AB, Kristianstads Renhållnings AB och Kristianstads Industribyggnads AB. Gemensam koncernredovisning upprättas av Kristianstads Kommunföretag AB. AB Kristianstadsbyggen är moderbolag i en koncern som omfattar fyra helägda dotterbolag, AB Allön (org nr 556097- 2365), Specialfastigheter i Kristianstad AB (org nr 556761-8128), C4 Parkerings AB (org nr 556872-9783) och C4 Kabel TV AB (org nr 556370-5895). AB Allön bedriver fastighetsförvaltning av vård- och omsorgsboende i Kristianstads kommun. Bolaget äger och förvaltar 21 fastigheter, vilka blockuthyrs till kommunen. Förutom 23 kontrakt med kommunen finns 98 separata kontrakt som avser enskilda bostäder. Totalt förvaltar bolaget 59 500 kvm vård- och omsorgsboende och hyresbostäder. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till –9 tkr, vilket beror på att bolaget under året satsat på underhåll av brandlarm, hissar och kök. Bolaget har under året genomfört en tillbyggnad om 460 kvm på vård- och omsorgsboendet Charlottesborgshemmet i Kristianstad. Tillbyggnaden stod klar för inflyttning den 15 juli 2013. Kristianstad kommun blockförhyr hela tillbyggnaden. Nyproduktion har skett av ett gruppboende i Hammar, byggnaden stod klar för inflyttning den 1 september 2013. Ytterligare nyproduktion av två gruppbostäder på Näsby och i Öllsjö har påbörjats under året, byggnaderna beräknas vara klara för inflyttning under oktober 2014. Samtliga gruppboenden kommer att blockförhyras av Kristianstad kommun. Specialfastigheter i Kristianstad AB har som verksamhet att uppföra och förvalta fastigheter för kommunal verksamhet. Bolaget äger och förvaltar Kristianstad Arena och Kristianstad Idrottshall. Arenan och Idrottshallen hyrs ut till Kristianstad kommun. Kristianstad Arena är en toppmodern anläggning för skol- och föreningsidrott, konserter och mässor. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 1 066 tkr. C4 Parkerings AB har till föremål för sin verksamhet att förvalta fastigheter i vilken parkeringsrörelse skall bedrivas. C4 Parkerings AB har sedan januari 2013 avtal med AB Kristianstadsbyggen om att förhyra ett parkeringshus beläget inom kvarteret Finland i centrala Kristianstad. Bolaget hyr ut p-platser till främst AB Kristianstadsbyggens hyresgäster. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 56 tkr. C4 Kabel TV AB bedriver ingen verksamhet och är vilande sedan 2004. AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad AB, C4 Parkerings AB och C4 Kabel TV AB har ej haft någon egen personal anställd under räkenskapsåret. Styrelse och revisorer Styrelsen har haft nio styrelsesammanträden under räkenskapsåret. Årsstämma hölls den 25 april 2013. Extra bolagsstämma hölls den 10 juni 2013, då ny bolagsordning och nytt ägardirektiv fastställdes. Ytterligare extra bolagsstämma hölls den 31 oktober 2013, då revisionsfirma valdes efter genomförd upphandling. Styrelsen har bestått av fem ledamöter jämte två suppleanter som utsetts av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun. Styrelseledamöter Göran Sevebrant (m), ordförande Sven-Erik Bergkvist (s), vice ordförande Börje Emilsson (c) Gunilla Björck (s) Sigurd Nilsen (fp) Styrelsesuppleanter Magnus Englund (m) Odd Skyllberg (s) å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 25


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above