Page 26

ABK-Arsredovisning-2013-web

Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Jan-Inge Andersson, auktoriserad revisor Marie Nilsson, auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Bengt Albinsson (s) Kerstin Sandberg (m) Rose-Marie Olin (s) Ulla Jareke Brobeck (m) Ingrid Karlsson (c) Fredrik Berndt (fp) Sten-Åke Bolte (sd) Väsentliga händelser under räkenskapsåret I februari 2013 stod de 32 bostäderna i Nya Finlandshusen inflyttningsklara. Fastigheten är centralt belägen intill Tivoliparken och Helge å i Kristianstad. Alla bostäderna är uthyrda. Ett parkeringshus med 80 parkeringsplatser har uppförts i anslutning till Nya Finlandshusen för att tillgodose hyresgästernas behov av parkering i området. Även nyproduktionen av 32 trygghetsbostäder och 12 vanliga bostäder i kvarteret Flaket har slutförts. Inflyttningen skedde i maj 2013. Nya Flaket är centralt beläget i Åhus med närhet till service. Alla bostäderna är uthyrda. Bolaget har under året arbetat med att bygga om lokaler till bostäder. I oktober 2013 stod tre bostäder klara för inflyttning i kvarteret Blekedammen på Lasarettsboulevarden i centrala Kristianstad. I Önnestad har arbetet med att bygga om en banklokal till två marklägenheter påbörjats. Inflyttning är beräknad till mars 2014. På Söder i Kristianstad har arbetet påbörjats med att bygga om en affärslokal till tre bostäder. Beräknad inflyttning i juni 2014. Projekteringsarbete pågår för att bygga 14 bostäder i markplan i kvarteret Valthornet. I kvarteret Hunden 6 pågår arbetet med att ta fram planer för att bygga om kontorslokaler till 15 bostäder. Beräknad inflyttning under hösten 2015. Bolaget har under året fortsatt arbetet med att ta fram planer för byggnation av trygghetsbostäder i kommunens basorter. Arbetet med stam- och badrumsrenoveringar har fortsatt i kvarteren Geten, Japan, Åsen och Vasen i Kristianstad och i Färlöv och Önnestad. Totalt har stam- och badrumsrenovering skett i 260 bostäder under året. Arbetet med att renovera tre punkthus på Österäng har påbörjats under året. Byggnaderna konverteras från direktverkande el till fjärrvärme, stam- och badrumsrenovering genomförs och husen förses med sadeltak. Projektering av renovering och ombyggnation av två loftgångshus på Österäng har påbörjats under året. Arbetet påbörjas under våren 2014 och beräknas vara klart våren 2015. Byggnaderna konverteras från direktverkande el till fjärrvärme, stam- och badrumsrenovering genomförs liksom hissrenovering. Även fönster och fasad byts ut och den yttre miljön ses över. Renoveringen är så omfattande att hyresgästerna evakueras under renoveringstiden. Renovering av tak och fasader har fortsatt i kvarteret Lyckans Höjd. Renoveringen av kvarteret beräknas pågå till 2018. Åtgärderna som vidtas i samband med renoveringen innebär att energiförbrukningen i byggnaderna beräknas att minska. De boende ska engageras för att vara med och utveckla Gamlegården som är bolagets största enskilda bostadsområde med 1 850 bostäder. Under 2012 anslöts hela området till primär fjärrvärme och under 2013 har anläggningarna fortsatt att trimmas in för att uppnå en optimal drift. Arbetet med installation av skalskydd i byggnaderna har fortsatt under året och beräknas vara klart under våren 2014. Bolaget har fortsatt arbetet med systematiskt brandskyddsarbete, dels genom fortsatt utbildning av berörd personal och dels genom fortsatta åtgärder i fastigheterna. Den 1 november 2013 avyttrades kontorsfastigheten Kristianstad Granaten 3 till Länsförsäkringar Göinge Kristianstad (i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2013 § 136), överlåtelsen skedde genom en bolagsaffär. Efter hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen fastställdes den genomsnittliga hyreshöjningen till 1,8 % från och med 1 januari 2014. Kund En enkätundersökning skickades ut till alla hyresgäster under hösten 2011. Resultatet, vilket redovisas i form av NBI – Nöjd Boende Index, visar att AB Kristianstadsbyggen fortsatt tillhör de kommunala bostadsbolag i landet som har mest nöjda hyresgäster. Enkätens syfte är att mäta hyresgästens upplevelse av sitt boende ur ett helhetsperspektiv. En ny mätning kommer att ske under 2014. Antal badrumsrenoveringar Diagram Antal badrumsrenoveringar 26 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above