Page 27

ABK-Arsredovisning-2013-web

De senaste åren har enkätundersökningar bland alla nyinflyttade hyresgäster genomförts. Precis som för 2012 ger kunderna i 2013 års enkätundersökningar uthyrningsprocessen ett starkt betyg. Mest nöjd är man med bemötandet vid kontraktsskrivningen och nyckelutlämningen. Informationen kring själva uthyrningsprocessen och om de lediga bostäderna får fortsatt mycket starkt betyg. Bolagets uthyrningsgrad är fortsatt mycket god. Den genomsnittliga ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder har varit 99,7 % (99,8 %). Vakansgraden är fortsatt låg även för studentbostäder. Den genomsnittliga ekonomiska uthyrningsgraden för kommersiella lokaler har varit 96,6 % (96,5 %). Personal Personalen är en viktig resurs för bolaget. AB Kristianstadsbyggen har som strategi att i möjligaste mån ha egen anställd personal istället för att köpa in tjänster. Engagerade medarbetare som trivs på sitt arbete genererar nöjda kunder som i sin tur genererar ökad lönsamhet och säkerställer bolagets fortsatta utveckling. Bolaget satsar därför på att vidareutveckla personalen samt att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. AB Kristianstadsbyggen arbetar aktivt med förebyggande åtgärder inom både den fysiska samt psykosociala arbetsmiljön. Detta syns framför allt i den fortsatt låga sjukfrånvaron 4,1 % (3,8 %). Personalen är delaktig i att förbättra arbetsmiljön samt organisationen genom representanter i Arbetsmiljörådet som sammanträder fyra gånger per år och i Bolagsrådet som sammanträder ca sex gånger per år. För att främja personalens välbefinnande har bolaget en hälsogrupp som består av sex hälsoinspiratörer samt personalchefen som varje år arrangerar olika aktiviteter för kropp och själ på fritiden. Aktiviteterna har en stor personalsocial betydelse utöver att det även ger kunskap om en sund och hälsosam livsstil. Under 2013 har medelantalet anställda har ökat från 192,8 till 201,6. Ökningen beror på anställning av personal med specialistkompetens, kommande pensionsavgångar, samt att fastighetsbeståndet utökats. Vid rekrytering strävar bolaget efter en jämnare köns- och åldersfördelning och etnisk tillhörighet. Medelåldern är 43 år och könsfördelningen är 26 % kvinnor och 74 % män. Fram till 2020 är det ca tre till fem pensionsavgångar per år som behöver ersättas av ny personal. Bolaget har under året haft 22 personer anställda under sommarhalvåret för att arbeta med den yttre miljön. För att säkerställa framtida personalbehov inom fastighetsbranschen har bolaget under året haft åtta personer anställda som lärlingar och 14 praktikanter inom fastighetsskötsel. Under hösten 2013 har en medarbetarenkät för all personal genomförts med ett starkt resultat om 75, vilket är en ökning med 3 enheter jämfört med föregående mätning 2010. I september 2013 genomfördes en inspirationsdag för all personal, vilken var början för det gemensamma arbetet med att ta fram en servicepolicy med kunden i fokus. Servicepolicyn fastställdes av styrelsen i december 2013. Från och med 1 januari 2013 har bolaget bytt arbetsgivarorganisation från Fastigo till Pacta, vilket bland annat inneburit omförhandling av kollektivavtal. Ekonomi Bolagets verksamhet och ekonomi påverkas av förändringar i omvärlden. Detta gäller såväl makroekonomiska som regionala faktorer och politiska förändringar. Bolaget har identifierat följande områden avseende risker: – Hyresutveckling – Vakanser i beståndet – Driftskostnadsutveckling – Investerings- och underhållsbehov – Ränteutveckling En känslighetsanalys visar hur stor påverkan ovanstående faktorer har på bolagets ekonomi. – Hyresutveckling bostäder 1 % ger +/– 5,5 mkr – Vakanser bostäder 1 % ger +/– 5,5 mkr – Driftskostnadsutveckling 1 % ger +/– 1,3 mkr – Ränteutveckling 1 % ger +/– 6,2 mkr Bostadshyrorna bestäms genom förhandlingar med hyresgästföreningen. Bostadshyrorna står för ca 84 % av de totala hyresintäkterna. Skulle hyrorna öka med 1 % innebär det ökade intäkter med 5,5 mkr. Hyrorna för kommersiella lokaler regleras genom index. Vakansgraden är låg både vad gäller bostäder och lokaler. Ökar vakanserna för bostäder med 1 % innebär det ett intäktsbortfall motsvarande 5,5 mkr. Medelantal anställda å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 27


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above