Page 28

ABK-Arsredovisning-2013-web

Kostnaderna för värme, fastighetsel, vatten och sophantering kan bolaget endast delvis påverka och risken är stor att driftskostnadsökningen tar en stor del av den årliga hyreshöjningen i anspråk. En ökning av kostnaderna för värme, fastighetsel, vatten och sophantering med 1 % innebär ökade kostnader med 1,3 mkr. Bolaget arbetar med att långsiktigt prissäkra fastighetselen. Fastighetselen är prissäkrad till och med december 2017. Bolaget arbetar med en långsiktig strategi enligt fastställd finanspolicy för att säkerställa en framtida rimlig och väl avvägd räntenivå. För att uppnå en flexibel och effektiv hantering av ränterisken används finansiella derivatinstrument såsom ränteswapar. Detta ger bolaget möjlighet att bättre möta förändringar på räntemarknaden. Skulle bolagets genomsnittliga ränta under året öka med 1 % innebär det ökade räntekostnader med 6,2 mkr då bolagets övriga räntor är bundna längre än ett år. Bolaget har slutfört nyproduktion av två stora bostadsprojekt under 2013. Investeringsnivån under de kommande två åren bedöms vara i nivå med 2013 års utfall. Underhållsbehovet är fortsatt högt beroende på stam-, fasad- och fönsterbyten på äldre fastigheter. Bolagets totala intäkter uppgår till 673 942 tkr (649 876 tkr). Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 53 081 tkr (19 937 tkr). Budgeterat resultat för 2013 uppgick till 18 500 tkr. Resultatförbättringen beror delvis på vinst vid avyttring av fastigheten Kristianstad Granaten 3. Fastigheten såldes genom en bolagsaffär vilket innebär att resultatet från försäljningen som uppgår till 19,2 mkr redovisas som ”Resultat från andelar i koncernföretag”. Uthyrningsläget för både bostäder och lokaler är fortsatt bra och innebär att intäkterna ökar. Kostnaderna för fastighetsskötsel, el, värme och räntor understiger budget. Hyreshöjningen för 2013 var 2,53 % från och med 1 januari. Årets resultat uppfyller ägardirektivet som kommunfullmäktige fastställt. Räntekostnaderna är en av de enskilt största kostnadsposterna. Ränteutvecklingen påverkar bolagets resultat och framtid. Bolaget har en finanspolicy som anger hur de finansiella riskerna ska hanteras. Per balansdagen uppgår räntebindningstiden till 3,8 år (3,8 år). Nivån på de långa räntorna har fortsatt varit låga under året och räntesäkring om 200 mkr har skett, vilket förlängt räntebindningstiden i låneportföljen. Ingen nyupplåning har skett under året. Kostnaden för borgensavgift till kommunen uppgår till 7 737 tkr (5 796 tkr). Kristianstad kommun arbetade under 2012 fram nya principer för borgensavgiften som är beslutade av kommunfullmäktige. Bolagets checkräkningskredit är ej utnyttjad vid årsskiftet. Utfallet för driftskostnaderna är i nivå med föregående år. Kostnaden för värme är i nivå med utfallet för 2012 trots att taxan för fjärrvärme har ökat med 6 %. Även om inledningen av 2013 var kall så blev året som helhet varmare än normalt, vilket inneburit lägre kostnader för värme jämfört med budget. Den totala energiförbrukningen uppgår till 131,3 kwh per kvadratmeter vilket är en minskning med 1,6 % jämfört med 2012. Kostnaden för el är i nivå med föregående års utfall vilket förklaras av att bolaget prissäkrat leveransen av fysisk el. Kostnaden för reparationer och underhåll uppgår till 138 mkr vilket är en ökning med 25 mkr jämfört med budget. Bolaget har medvetet satsat på ökat underhåll (inklusive försäkringsskador och reparationer). Den genomsnittliga kostnaden för reparationer och underhåll (inklusive försäkringsskador) uppgår till 198 kr/kvm (219 kr/kvm). Personalkostnaderna uppgår till 110 229 tkr (103 415 tkr), vilket är en ökning med 6,6 % jämfört med föregående år. Ökningen beror på att bolaget har fler anställda under året jämfört med föregående år. Dessutom har bolaget haft en engångskostnad på 2,5 mkr, för omläggning av semesterdagar för kollektivt ansluten personal, i samband med bytet av arbetsgivarorganisation. Bokföringsnämnden har tagit fram nya redovisningsregler (BFNAR 2012:1, K3) för upprättande av årsredovisning och koncernredovisning som kommer att börja gälla från och med 1 januari 2014. För att anpassa bolagets redovisning till dessa redovisningsregler har bolaget successivt börjat tillämpa komponentredovisning vid bedömning av underhållsåtgärder och aktivering i samband med nya färdigställda projekt. Genomsnittlig effektiv ränta (%) 28 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above