Page 29

ABK-Arsredovisning-2013-web

Årets avskrivningar uppgår till 91 842 tkr (84 919 tkr). Ökningen beror på att flera större projekt aktiverats under året. Samtidigt har utrangering av byggnadskomponenter skett med 7 431  tkr (350 tkr). Denna kostnad redovisas som ”Övriga rörelsekostnader”. Kostnad för förgävesprojektering uppgår till 456 tkr (0 tkr). Under året har bolaget lämnat koncernbidrag om 4 500 tkr (4 500 tkr) till moderbolaget Kristianstads Kommunföretag AB. Samtidigt har AB Kristianstadsbyggen erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott från moderbolaget om 3 510 tkr (3 316 tkr). Miljö Bolaget har en Kvalitets- och Miljöpolicy som bygger på en långsiktig hållbar inriktning. Bolagets mål inom energiområdet är att minska energiförbrukningen till 120 kwh per kvm/A-temp och år (inklusive graddagskorrigering) fram till 2016 jämfört med 2007 års nivå. I nyproduktion är bolagets krav att energiförbrukningen inte ska överstiga 65 kwh per kvm/A-temp och år. Bolaget är sedan 2008 med i Skåneinitiativet. Det är de allmännyttiga bostadsföretagen som utmanar varandra – på åtta år ska företagen minska energiförbrukningen med 20 %. Bolaget har som målsättning att 2016/2017 ha en fossilfri uppvärmning av alla sina byggnader. Som ett led i detta arbete har geoenergiprojektet i Färlöv slutförts. Tre oljeanläggningar har då ersatts med värmepumpar som drivs med geoenergi. Geoenergiprojekt har under 2013 startats upp i Degeberga och projektering av geoenergi pågår i Tollarp. Projektet beräknas starta under 2014. Under 2013 har radonmätningar fortsatt i bolagets byggnader. Radonmätningarna beräknas vara genomförda i alla byggnader 2016. Åtgärder vidtas i de byggnader där mätningarna ej visat tillfredsställande resultat. Generellt visar de genomförda mätningarna inte på några förhöjda värden av radon. I de fastigheter där individuell mätning av varm- och kallvatten införts minskar vattenförbrukningen med i genomsnitt 30 %. För hyresgästen är individuell vattenmätning det mest rättvisa sättet att betala för sin vattenförbrukning. Inom stora bostadsområden, där det är ekonomiskt lönsamt, kommer gamla kulvertledningar att ersättas med fjärrvärme direkt till varje byggnad för att effektivare utnyttja energin. Arbetet med att energieffektivisera pågår fortlöpande med bland annat injusteringar av värme, ventilation och kylsystem utan att försämra komforten för hyresgästerna. Den egna väderstationen och utbyggnaden av digitala styrsystem i fastigheterna påverkar också energiförbrukningen i positiv riktning. Styrsystemen kommunicerar med de tekniska anläggningarna via bolagets digitala fastighetsnät. Den medvetna satsningen på energisnåla installationer såsom frekvensstyrda pumpar, fläktar, energisnåla ljuskällor samt astronomiskt ur gör att elförbrukningen stadigt minskar. Som ett led i bolagets miljöarbete används främst biogasbilar i verksamheten. Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet rörande köldmedia enligt miljöbalken. Framtida utveckling AB Kristianstadsbyggen vill vara med och bidra till att Kristianstads kommun ska fortsätta växa och planerar därför att bygga fler än 700 bostäder den kommande tioårsperioden. Bolaget kommer att fortsätta bygga och förvalta bostadsbeståndet utifrån kriterierna att i attraktiva byggnader kunna erbjuda funktionella bostäder i områden där människor trivs och känner trygghet. Projekt kommer att startas upp där vi tillsammans med våra hyresgäster och kunder arbetar in effektiva och hållbara lösningar i bostäderna. Arbetet med att fokusera på energieffektivisering och omtanke om vår miljö kommer att fortsätta. Bolaget budgeterar med intäkter om totalt 674 mkr och ett resultat efter finansiella poster om 18,7 mkr för räkenskapsåret 2014. Satsningen på ökat underhåll kommer att fortsätta. Vakansgraden bedöms att öka något jämfört med 2013 års nivå, vilket påverkar resultatet negativt. Det budgeterade resultatet uppfyller ägardirektivet som kommunfullmäktige fastställt. För att bidra till en positiv utveckling i Kristianstads kommun kommer bolaget att verka för att arbeta med förtätning med bostadshus inom området Östermalms park i centrala Kristianstad. Bolaget kommer också att ta fram planer för att bygga två punkthus vid södra delen av Tivoliparken. Förnyelsen av Österängsområdet beräknas att kunna slutföras under 2015. Satsningen på stam- och badrumsrenoveringar kommer att fortsätta under det kommande året. AB Kristianstadsbyggens ambition är att aktivt delta i utvecklingen inom många områden i Kristianstads kommun. å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 29


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above