Page 30

ABK-Arsredovisning-2013-web

2013 2012 2011 2010 2009 Flerårsöversikt Moderbolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr om inget annat anges) Resultaträkning Hyresintäkter 652 297 626 982 608 079 595 580 593 457 Förvaltningsintäkter 21 645 22 894 22 204 46 594 20 413 Driftskostnader (inklusive personalkostnader) -293 430 -286 467 -277 389 -281 413 -280 464 Underhållskostnader -138 066 -152 479 -139 269 -148 134 -155 493 Fastighetsskatt -15 485 -12 495 -17 278 -17 098 -16 280 Av- och nedskrivningar -91 842 -84 919 -84 010 -83 634 -83 364 Övriga rörelsekostnader -7 901 -350 -1 924 -2 534 - Finansnetto -74 137 -93 229 -88 792 -76 851 -75 632 Resultat efter finansiella poster 53 081 19 937 21 621 32 510 2 637 Balansräkning Förvaltningsfastigheter 2 870 403 2 735 784 2 701 823 2 727 912 2 743 021 Övriga anläggningstillgångar 155 635 220 234 126 081 71 443 74 224 Omsättningstillgångar 21 036 45 189 56 457 110 234 87 323 Eget kapital 497 098 459 640 452 498 440 377 423 825 Obeskattade reserver 30 850 21 240 13 250 8 900 - Räntebärande skulder 2 374 100 2 374 100 2 274 975 2 311 150 2 336 050 Övriga skulder 157 318 157 961 155 031 149 162 144 693 Balansomslutning 3 059 366 3 012 941 2 895 754 2 909 589 2 904 568 Lönsamhet och finansiering Avkastning på eget kapital, % 10,2 4,2 4,7 7,3 0,6 Avkastning på totalt kapital, % 4,8 3,8 3,9 3,8 2,8 Direktavkastning, % 8,5 7,3 7,3 7,1 6,0 Soliditet, % 17,0 15,8 16,0 15,4 14,6 Belåningsgrad, % 82,7 84,0 83,9 84,6 85,4 Skuldsättningsgrad, ggr 4,8 5,2 5,0 5,2 5,5 Räntebidrag - - 66 1 175 2 001 Räntenetto fastighetslån -93 810 -94 019 -91 733 -79 011 -78 346 Förvaltning och miljö Antal bostäder, st 8 876 8 779 8 798 8 777 8 814 Antal lokaler, st 296 312 311 313 309 Bostadsyta, kvm 592 310 586 407 585 599 585 423 588 300 Lokalyta, kvm 95 707 100 017 96 173 97 092 96 896 Fastighetsinvesteringar 189 329 210 860 124 872 74 703 64 536 Driftskostnad per kvm, kr 449 436 432 437 433 Underhållskostnad per kvm, kr 198 219 201 216 227 Värmeanvändning per kvm, kWh 114,4 115,0 123,7 116,0 122,3 Fastighetsel per kvm, kWh 16,9 18,5 19,8 20,9 19,8 Vattenförbrukning per kvm, kbm 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 Marknad och personal Vakansgrad bostäder, % 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 Omflyttning bostäder, % 19,4 20,2 17,7 20,5 21,4 Medelantal anställda, st 201,6 192,8 195,1 190,0 187,2 Sjukfrånvaro, % 4,1 3,8 3,3 3,3 3,0 30 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above