Page 32

ABK-Arsredovisning-2013-web

Förvaltningsberättelse, forts. Förslag till vinstdisposition Koncernen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 117 925 tkr. Moderbolaget Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserad vinst, kr 72 242 106 Årets vinst, kr 37 752 726 109 994 832 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägaren utdelas, kr 9 952 170 att i ny räkning överförs, kr 100 042 662 109 994 832 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Den föreslagna utdelningen till aktieägaren reducerar så väl bolagets soliditet, från 17 % till 16,8 %, som koncernens soliditet, från 15,0 % till 14,7 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erfoderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. Styrelsen föreslår att utdelningen 352 170 kr utav den föreslagna utdelningen är hänförbar till 3 § och 9 600 000 kr är hänförbar till 5 § avseende värdeöverföring Resultat och ställning Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 54 188 tkr (26 081 tkr). Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 53 081 tkr (19 937 tkr). Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. 20 15 10 5 0 till aktieägaren utbetalas inom en månad efter årsstämmans beslut. enligt lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Koncernen Moderbolaget 2013 2009 2010 2011 2012 Soliditet (%) 32 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above