Page 35

ABK-Arsredovisning-2013-web

Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget (tkr) NOT 2013 2012 2013 2012 99,7 % Genomsnittlig uthyrningsgrad för bostäder 2013. 198 kr Underhållskostnad per kvm 2013. Rörelsens intäkter 2 Hyresintäkter 3 728 910 704 110 652 297 626 982 Aktiverat arbete för egen räkning 736 - - - Övriga förvaltningsintäkter 4 11 995 15 046 21 645 22 894 Summa intäkter 741 641 719 156 673 942 649 876 Rörelsens kostnader 2, 5, 6 Driftskostnader 7 -200 245 -200 670 -183 201 -183 052 Underhållskostnader 8 -153 908 -163 776 -138 066 -152 479 Fastighetsskatt -15 641 -12 552 -15 485 -12 495 Personalkostnader 9, 10 -110 229 -103 415 -110 229 -103 415 Avskrivningar 11, 12 -109 007 -101 511 -91 842 -84 919 Övriga rörelsekostnader 13 -8 301 -350 -7 901 -350 Summa rörelsens kostnader -597 331 -582 274 -546 724 -536 710 Rörelseresultat 144 310 136 882 127 218 113 166 Resultat från finansiella poster Resultat från långfristiga värdepappersinnehav - -200 - -200 Resultat från andelar i koncernföretag 14 20 105 - 19 209 - Ränteintäkter 810 1 794 588 1 241 Räntekostnader och liknande resultatposter 15 -111 037 -112 395 -93 934 -94 270 Summa resultat från finansiella poster -90 122 -110 801 -74 137 -93 229 Resultat efter finansiella poster 54 188 26 081 53 081 19 937 Bokslutsdispositioner 16 - - -9 610 -7 990 Skatt på årets resultat 17, 18 -8 088 -7 005 -5 718 -4 387 Årets vinst 46 100 19 076 37 753 7 560 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 35


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above