Page 36

ABK-Arsredovisning-2013-web

Balansräkningar Koncernen Moderbolaget 4 598 177 tkr Taxeringsvärde för byggnader och mark 2013-12-31. 109 160 st Antal hyresavier som skickats ut under 2013. (tkr) Tillgångar NOT 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 3 361 584 3 190 336 2 870 403 2 735 784 Inventarier, verktyg och installationer 12 75 178 77 257 45 425 45 142 Pågående nyanläggningar 19 117 576 190 105 110 210 175 092 3 554 338 3 457 698 3 026 038 2 956 018 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 20 - - 4 600 4 600 Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 1 847 2 353 1 847 2 353 Uppskjutna skattefordringar 22 - - 5 845 4 781 Andra långfristiga fordringar 23 15 77 - - 1 862 2 430 12 292 11 734 Summa anläggningstillgångar 3 556 200 3 460 128 3 038 330 2 967 752 Omsättningstillgångar Varulager Förråds- och bränslelager 2 179 2 552 1 907 2 073 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 1 705 2 052 1 699 2 046 Fordringar Kristianstads kommun 24 - 5 524 - 26 339 Fordringar moderbolag 3 510 - 3 510 - Fordringar dotterbolag - - 4 072 269 Aktuella skattefordringar 3 414 2 663 2 688 3 577 Övriga fordringar 3 139 946 1 862 366 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 1 646 2 897 1 576 2 832 13 414 14 082 15 407 35 429 Kassa och bank 4 540 8 684 3 722 7 687 Summa omsättningstillgångar 20 133 25 318 21 036 45 189 Summa tillgångar 3 576 333 3 485 446 3 059 366 3 012 941 36 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above