Page 37

ABK-Arsredovisning-2013-web

Balansräkningar Koncernen Moderbolaget 10,2 % Avkastning på eget kapital 2013. 3,8 år Genomsnittliga räntebindningen i låneportföljen 2013-12-31. (tkr) Eget kapital och skulder NOT 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Eget kapital 26 Bundet eget kapital Aktiekapital 11 700 11 700 11 700 11 700 Bundna reserver / Reservfond 405 929 397 880 375 403 375 403 417 629 409 580 387 103 387 103 Fritt eget kapital Fria reserver / Balanserad vinst 71 825 61 093 72 242 64 977 Årets vinst 46 100 19 076 37 753 7 560 117 925 80 169 109 995 72 537 Summa eget kapital 535 554 489 749 497 098 459 640 Obeskattade reserver 27 - - 30 850 21 240 Avsättningar Uppskjutna skatteskulder 28 1 858 918 - - Långfristiga skulder 29, 30 Skulder till kreditinstitut 2 374 100 2 374 100 2 374 100 2 374 100 Skulder till Kristianstads kommun 472 476 449 287 - - Summa långfristiga skulder 2 846 576 2 823 387 2 374 100 2 374 100 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 48 961 53 897 41 490 45 876 Skulder till Kristianstads kommun 24 26 126 - 3 258 - Skulder till dotterbolag - - - 51 Skulder till syskonbolag 22 909 24 179 21 835 23 171 Övriga skulder 13 153 11 185 12 072 9 898 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 81 196 82 131 78 663 78 965 Summa kortfristiga skulder 192 345 171 392 157 318 157 961 Summa eget kapital och skulder 3 576 333 3 485 446 3 059 366 3 012 941 Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser 32 40 1278 40 1278 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 37


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above