Page 38

ABK-Arsredovisning-2013-web

Kassaflödesanalyser Koncernen Moderbolaget 3,45 % Genomsnittlig ränta i låneportföljen 2013-12-31. 19 209 tkr Nettoresultat vid försäljning av andelarna i Kristianstad Granaten AB 2013. (tkr) Den löpande verksamheten NOT 2013 2012 2013 2012 Rörelseresultat före finansiella poster 144 310 136 882 127 218 113 166 Avskrivningar 109 007 101 511 91 842 84 919 Övriga ej likviditetspåverkande poster 31 567 -342 30 265 -342 284 884 238 051 249 325 197 743 Erhållen ränta 833 1 734 606 1 192 Erlagd ränta -111 374 -111 642 -94 271 -93 517 Betald inkomstskatt -6 909 -18 988 -4 903 -17 108 167 434 109 155 150 757 88 310 Förändring varulager 373 -96 166 -231 Förändring kundfordringar 347 345 347 340 Förändring övriga kortfristiga fordringar -4 475 2 626 -7 158 5 899 Förändring leverantörsskulder -4 936 12 884 -4 386 9 786 Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder 4 206 4 109 4 354 2 287 Kassaflöde från den löpande verksamheten 162 949 129 023 144 080 106 391 Investeringsverksamheten Investeringar anläggningstillgångar -236 925 -230 029 -192 734 -213 435 Sålda materiella anläggningstillgångar - 159 - 159 Investeringar i dotterbolag - - -50 - Sålda dotterbolag 19 209 - 19 259 - Återbetalning av övriga finansiella anläggningstillgångar 1 175 789 1 113 437 Kassaflöde från investeringsverksamheten -216 541 -229 081 -172 412 -212 839 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 42 000 100 000 - 100 000 Amortering av lån -17 116 -12 394 - -875 Förändring kortfristiga finansiella skulder 0 -15 769 - - Lämnat koncernbidrag -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 Erhållet aktieägartillskott 3 510 3 316 3 510 3 316 Utdelning till aktieägare -295 -418 -295 -418 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23 599 70 235 -1 285 97 523 Årets kassaflöde -29 993 -29 823 -29 617 -8 925 Likvida medel vid årets början 32 793 62 616 33 613 42 538 Likvida medel vid årets slut 33 2 800 32 793 3 996 33 613 38 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above