Page 4

ABK-Arsredovisning-2013-web

Viktigt med hyresgästinflytande Det är viktigt att vi tar tillvara på hyresgästernas synpunkter och idéer i allt från trivsel på gården och i bostaden till förändring av utemiljöer eller i samband med nyproduktion. Har vi inte hyresgästernas synpunkter med oss riskerar vi på längre sikt att förmedla en produkt som kunden inte vill ha. Hyresgästinflytande i olika former är viktigt för att hyresgästerna ska trivas och det hjälper oss att bli en ännu bättre hyresvärd. Exempelvis har vi kontinuerlig dialog genom Boinflytandekommittén, vårt officiella samarbetsorgan gentemot hyresgästerna, med representanter från Hyresgästföreningen. Där diskuterar vi hyresgästernas förslag till förbättringar, och vanligtvis resulterar träffarna i en mängd konkreta åtgärder i våra bostadsområden. Visst är Hyresgästföreningen vår motpart, som exempelvis när det gäller de årliga hyresförhandlingarna. Men de är också en av våra viktigaste samarbetspartners för att skapa god trivsel för våra hyresgäster. Många av våra hyresgäster är pensionärer. Därför träffar vi också regelbundet de lokala pensionärsorganisationerna i samarbetsorganet Pensionärsrådet. Flera gånger per år träffar jag våra boende i så kallade hyresgästmöten, arrangerade av Hyresgästföreningen. Där får hyresgästerna möjlighet att ta upp det som berör dem, och de har möjlighet att framföra synpunkter direkt till mig eller till våra områdeschefer. Att där och då få ta emot dessa synpunkter från hyresgästernas vardag gör att jag känner mig ödmjuk inför det uppdrag jag har som vd. Men det räcker inte att ha de här lite mer formella sammankomsterna för att verkligen få in vad hyresgästerna tycker. Därför arbetar vår personal ständigt med olika former av dialogskapande åtgärder. Det kan vara dörrknackning som i arbetet med Nya Gamlegården, grillkvällar för att diskutera utemiljön på gården eller enkäter till nyinflyttade. Sist men inte minst har det vardagliga mötet mellan vår personal och våra hyresgäster stor betydelse. Att vi kan stanna upp i vårt arbete och verkligen lyssna på hyresgästen vi har framför oss är inte bara grunden till en god service, utan det ger oss också ovärderlig kunskap i hur vi ska utveckla våra bostadsområden. Vi skapar nya hem Under 2013 har vi haft inflyttning i våra två nyproduktionsprojekt Nya Finlandshuset i centrala Kristianstad och kvarteret Flaket i Åhus, med totalt 76 bostäder. Jag har haft förmånen att få vara med och välkomna de nya hyresgästerna när de fick se sina nya bostäder för första gången. För det är en speciell känsla att få vara med när ett nytt hus förvandlas från ett nybyggnationsprojekt till det som det är ämnat att vara – ett hem för våra hyresgäster. Det är också en trygghet att tänka på att nybyggda bostäder frigör bostäder med olika hyresnivåer, genom så kallade flyttkedjor. Många som flyttar in till oss är hyresgäster hos oss sedan tidigare, och när de flyttar in i det nya huset blir deras gamla bostad ledig, och kedjan med bostäder som påverkas kan bli lång. Som ett exempel blev en bostad på Gamlegården ledig i femte led för att en hyresgäst flyttade in i Nya Finlandshuset i januari. Ett projekt som vi arbetar aktivt med är SABO:s Kombohus och Kombohus Plus, arkitektritade och yteffektiva koncepthus i större upplaga som upphandlas gemensamt. Detta gör att vi kan bygga gedigna hus med god kvalitet till lägre produktionskostnad vilket i sin tur ger rimliga hyresnivåer. Fortsatt satsning på energieffektivisering För oss är det viktigt att satsa på miljö och hållbarhet. Ett exempel är vårt viktiga arbete med energieffektivisering i våra bostadsområden. På Lyckans Höjd har tilläggsisolering, nya fönster och optimering av värmesystemen gjort att energiförbrukningen minskat med drygt 20 %, vilket gör oss bättre rustade för både framtida kalla vintrar och framtida taxehöjningar. Arbetet med att ersätta fossila energislag som olja och gas fortsätter, med målet att vi ska ha helt fossilfri uppvärmning 2016/2017. En omställning som beräknas kosta mer än 50 miljoner kronor i investeringskostnader - kostnader som dock snart sparas in genom kraftigt lägre driftskostnader. I Färlöv har en ny geovärmeanläggning ersatt olje- och pelletspannor med mycket gott resultat, och vi fortsätter arbetet med geovärme som ett alternativ till fossila bränslen i orterna runt om i kommunen, bland annat i Tollarp och Degeberga. Att ge kunderna ”det lilla extra” I de kundundersökningar vi genomfört de senaste åren får vi mycket gott betyg av våra hyresgäster när det gäller bemötande och service. För att vi ska behålla den höga servicenivån har all personal under hösten deltagit i en utbildning i kundbemötande, och vi har i samband med utbildningen också tillsammans arbetat fram en servicepolicy med konkreta riktlinjer för hur vi ska bemöta våra kunder. Vi ska inte bara bemöta dem med respekt och lyssna på deras åsikter – det är bara grundnivån när det gäller bemötande. VD har ordet 4 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above