Page 42

ABK-Arsredovisning-2013-web

42 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget NOT 9 NOT 10 Medelantal anställda, löner, 2013 2012 2013 2012 ersättningar och sociala avgifter Medelantal anställda Kvinnor 52,9 52,1 52,9 52,1 Män 148,7 140,7 148,7 140,7 Totalt 201,6 192,8 201,6 192,8 Löner och ersättningar Styrelsen och verkställande direktören -1 314 -1 297 -1 314 -1 297 Övriga anställda -66 074 -62 755 -66 074 -62 755 Totala löner och ersättningar -67 388 -64 052 -67 388 -64 052 Sociala avgifter enligt lag och avtal -21 344 -20 262 -21 344 -20 262 Pensionskostnader Pensionskostnader (varav för VD – 256 (– 265)) -4 860 -4 086 -4 860 -4 086 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader -93 592 -88 400 -93 592 -88 400 Utöver i ovanstående tabell redovisade kostnader ingår i moderbolagets totala personalkostnader, kostnader för avsättning till AB Kristianstadsbyggens Personalstiftelse (org nr 838200-8467), med 700 tkr (450 tkr). Vid uppsägning av VD från arbetsgivarens sida gäller 6 månaders uppsägningstid och avgångsvederlag om 12 månadslöner. VD:s ålderspension följer bolagets allmänna pensionsplan. Styrelse och ledande 2013 2012 2013 2012 befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 3 3 1 1 Män 14 14 4 4 Totalt   17   17  5  5 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare på balansdagen Kvinnor 3 3 3 3 Män 10 10 6 6 Totalt   13   13  9  9


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above