Page 43

ABK-Arsredovisning-2013-web

Koncernen Moderbolaget NOT 11 NOT 12 NOT 13 Byggnader och mark 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Ingående anskaffningsvärden 4 691 338 4 575 482 4 195 973 4 082 855 Årets förändringar Inköp 22 154 26 663 16 954 26 378 Omklassificeringar 275 335 89 885 229 947 87 432 Försäljning/utrangeringar -46 158 -692 -45 358 -692 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 942 669 4 691 338 4 397 516 4 195 973 Ingående avskrivningar -1 501 002 -1 408 824 -1 460 189 -1 381 032 Årets förändringar Försäljning/utrangeringar 17 764 342 17 364 342 Avskrivningar -97 847 -92 520 -84 288 -79 499 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 581 085 -1 501 002 -1 527 113 -1 460 189 Utgående restvärde enligt plan 3 361 584 3 190 336 2 870 403 2 735 784 Bokfört värde byggnader 2 993 549 2 830 178 2 522 463 2 389 449 Bokfört värde mark 324 830 336 360 311 101 323 339 Bokfört värde markanläggningar 43 205 23 798 36 839 22 996 Summa 3 361 584 3 190 336 2 870 403 2 735 784 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 43 Taxeringsvärde byggnader och mark 4 634 097 4 151 910 4 598 177 4 143 124 Inventarier, verktyg 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 och installationer Ingående anskaffningsvärden 126 202 112 990 86 121 72 909 Årets förändringar Inköp 4 361 2 575 3 405 2 575 Omklassificeringar 4 732 10 637 4 444 10 637 Försäljning/utrangering -2 100 - -2 100 - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 133 195 126 202 91 870 86 121 Ingående avskrivningar -48 945 -39 953 -40 979 -35 559 Årets förändringar Försäljning/utrangering 2 088 - 2 088 - Avskrivningar -11 160 -8 992 -7 554 -5 420 Utgående ackumulerade avskrivningar -58 017 -48 945 -46 445 -40 979 Utgående restvärde enligt plan 75 178 77 257 45 425 45 142 Övriga rörelsekostnader 2013 2012 2013 2012 Förlust vid utrangering av byggnadskomponenter -7 831 -350 -7 431 -350 Förgävesprojektering -456 - -456 - Övriga rörelsekostnader -14 - -14 - Summa -8 301 -350 -7 901 -350


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above