Page 44

ABK-Arsredovisning-2013-web

Resultat från andelar i 2013 2012 2013 2012 koncernföretag Realisationsresultat vid försäljningar 20 105 - 19 209 - Summa 20 105 - 19 209 - Räntekostnader och 2013 2012 2013 2012 liknande resultatposter Räntekostnader avseende fastighetslån -101 527 -105 092 -86 073 -88 223 Borgens-/låneavgift Kristianstads kommun -9 359 -7 025 -7 737 -5 796 Övriga räntekostnader -151 -278 -124 -251 Summa -111 037 -112 395 -93 934 -94 270 Bokslutsdispositioner 2013 2012 2013 2012 Avsättning till periodiseringsfond - - -8 750 -4 550 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - - -860 -3 440 Summa - - -9 610 -7 990 Skatt på årets resultat 2013 2012 2013 2012 Aktuell skatt för året -6 158 -4 676 -5 791 -3 603 Aktuell skatt hänförlig till tidigare år - 8 - 7 Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag -990 -1 184 -990 -1 184 Uppskjuten skatt (spec i not 18) -940 -1 153 1 063 393 Summa -8 088 -7 005 -5 718 -4 387 Uppskjuten skatt 2013 2012 2013 2012 Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader 1 330 593 1 063 393 Uppskjuten skatteintäkt till följd av ändrad skattesats - 727 - - Uppskjuten skattekostnad avseende bokslutsdispositioner -2 270 -2 473 - - Summa -940 -1 153 1 063 393 Pågående nyanläggningar 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Ingående nedlagda kostnader 190 105 89 887 175 092 88 731 Under året nedlagda kostnader 210 410 200 792 172 375 184 482 Under året genomförda omfördelningar -282 939 -100 574 -237 257 -98 121 Utgående nedlagda kostnader 117 576 190 105 110 210 175 092 44 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 Koncernen Moderbolaget NOT 14 NOT 15 NOT 16 NOT 17 NOT 18 NOT 19


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above