Page 45

ABK-Arsredovisning-2013-web

NOT 23 Andelar i koncernföretag Koncernen Org.nr. Säte Kapitalandel AB Allön 556097-2365 Kristianstad 100 % Specialfastigheter i Kristianstad AB 556761-8128 Kristianstad 100 % C4 Parkerings AB 556872-9783 Kristianstad 100 % C4 Kabel TV AB 556370-5895 Kristianstad 100 % Bokfört Bokfört Moderbolaget Kapitalandel Röstandel Antal andelar värde 2013 värde 2012 AB Allön 100 % 100 % 2 500 2 500 2 500 Specialfastigheter i Kristianstad AB 100 % 100 % 1 000 1 000 1 000 C4 Parkerings AB 100 % 100 % 1 000 1 000 1 000 C4 Kabel TV AB 100 % 100 % 1 000 100 100 Summa 4 600 4 600 Andra långfristiga 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 värdepappersinnehav Husbyggnadsvaror HBV Förening Återbäringsmedel 1 807 2 313 1 807 2 313 Insatskapital 40 40 40 40 Andelsföreningen Skånehem Insatskapital - - - - Summa 1 847 2 353 1 847 2 353 Bokfört värde avseende långfristiga värdepappersinnehav överensstämmer med nominellt värde. Insatskapital avseende Koncernen Moderbolaget å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 45 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Andelsföreningen Skånehem uppgår till 200 kr (200 kr). Uppskjutna skattefordringar 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Uppskjutna skattefordringar - - 5 845 4 781 Summa - - 5 845 4 781 Uppskjutna skattefordringar i moderbolaget har beräknats med 22,0 % (22,0 %) på temporär skillnad avseende förvaltningsfastigheter. Andra långfristiga fordringar 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2013-12-31 Fordringar jämkningsmoms 15 77 - - Summa 15 77 - - NOT 20 NOT 21 NOT 22


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above