Page 46

ABK-Arsredovisning-2013-web

46 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 Koncernen Moderbolaget Fordringar/skulder 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Kristianstads kommun Koncernkonto hos bank -1 740 24 109 274 25 926 Övriga kortfristiga fordringar 1 721 4 812 83 3 724 Övriga kortfristiga skulder -26 107 -23 397 -3 615 -3 311 Summa -26 126 5 524 -3 258 26 339 Förutbetalda kostnader och 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier 19 76 11 68 Förutbetalda jour-/serviceavtal 1 056 1 024 1 001 978 Övriga förutbetalda kostnader 365 400 365 400 Upplupna kostnadsersättningar - 1 258 - 1 258 Övriga upplupna intäkter 206 139 199 128 Summa 1 646 2 897 1 576 2 832 Förändring av eget kapital Koncernen Summa eget kapital Eget kapital 2012-12-31 11 700 397 880 80 169 489 749 Beslut av årsstämman – Utdelning till aktieägaren - - -295 -295 Erhållet aktieägartillskott - - 3 510 3 510 Lämnat koncernbidrag - - -4 500 -4 500 Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag - - 990 990 Förskjutningar mellan bundna och fria reserver - 8 049 -8 049 - Årets vinst - - 46 100 46 100 Eget kapital 2013-12-31 11 700 405 929 117 925 535 554 Moderbolaget Aktiekapital Eget kapital 2012-12-31 11 700 375 403 64 977 7 560 459 640 Beslut av årsstämman – Utdelning till aktieägaren - - - -295 -295 – Överförs i ny räkning - - 7 265 -7 265 - Erhållet aktieägartillskott - - - 3 510 3 510 Lämnat koncernbidrag - - - -4 500 -4 500 Skatteeffekt av lämnat koncerbidrag - - - 990 990 Årets vinst - - - 37 753 37 753 Eget kapital 2013-12-31 11 700 375 403 72 242 37 753 497 098 Aktiekapitalet består av 11 700 aktier med kvotvärde 1 000 kr. Reservfond Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Fria reserver Bundna reserver Aktiekapital NOT 24 NOT 25 NOT 26


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above