Page 47

ABK-Arsredovisning-2013-web

Moderbolaget Obeskattade reserver 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - - 4 300 3 440 Periodiseringsfonder - - 26 550 17 800 Summa - - 30 850 21 240 Uppskjutna skatteskulder 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Uppskjutna skattefordringar -6 605 -5 275 - - Uppskjutna skatteskulder 8 463 6 193 - - Summa 1 858 918 - - Uppskjutna skattefordringar i koncernen har beräknats med 22,0 % (22,0 %) på temporär skillnad avseende förvaltningsfastigheter. Uppskjutna skatteskulder i koncernen har beräknats med 22,0 % (22,0 %) på obeskattade reserver i moderbolag och dotterbolag. 2012-12-31 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 47 Koncernen Koncernen Moderbolaget Finansiella skulder Moderbolaget För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Detta ger bolaget möjlighet att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets långivare. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i koncernens finanspolicy. För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk i skuldportföljen används ränteswapar. Per bokslutsdagen uppgår utestående ränteswapavtal till 1 815 mkr (1 815 mkr). Då ränteläget är fortsatt historiskt lågt har ett undervärde motsvarande 58,5 mkr (107,5 mkr) uppstått. Detta innebär att den långa vägda fasta räntan som betalas i utestående ränteswapavtal är högre än motsvarande marknadsränta vid bokslutstillfället. Undervärde/övervärde representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (sk ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 3,45 % (3,67 %). Bolaget har under året räntesäkrat 200 mkr (100 mkr), vilket förlängt räntebindningen i skuldportföljen. Per balansdagen uppgår den genomsnittliga räntebindningstiden till 3,8 år (3,8 år) och kapitalbindningen till 2,23 år (2,37 år). Under året har nyupplåning skett med 0 tkr (100 mkr) och amortering till kreditinstitut har skett med 0 tkr (875 tkr). Av bolagets totala skuldportfölj är 2 374,1 mkr (2 374,1 mkr) med kommunal borgen som säkerhet. Därmed finns inga skulder mot pantbrev. Nedan framgår förfalloprofil för total skuldportfölj avseende räntebindning (inklusive ränteswapar): 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 Inom 1 år 782 407 696 354 627 100 527 100 Inom 1-5 år 1 165 884 1 327 053 997 000 1 197 000 Inom 5-10 år 915 400 815 400 750 000 650 000 Summa 2 863 691 2 838 807 2 374 100 2 374 100 NOT 27 NOT 28 NOT 29


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above