Page 48

ABK-Arsredovisning-2013-web

48 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 Koncernen Moderbolaget Långfristiga skulder 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Långfristiga skulder som omsätts inom ett år Skulder till kreditinstitut 781 600 770 000 781 600 770 000 Skulder till Kristianstads kommun 218 000 125 648 - - 999 600 895 648 781 600 770 000 Långfristiga skulder som omsätts senare än ett år men inom fem år Skulder till kreditinstitut 1 592 500 1 604 100 1 592 500 1 604 100 Skulder till Kristianstads kommun 254 476 323 639 - - 1 846 976 1 927 739 1 592 500 1 604 100 Summa 2 846 576 2 823 387 2 374 100 2 374 100 Upplupna kostnader och 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 16 714 17 051 16 714 17 051 Upplupna semesterlöner 5 129 6 730 5 129 6 730 Upplupna sociala avgifter 3 530 3 778 3 530 3 778 Upplupna driftskostnader 9 078 10 244 7 550 8 474 Förskottsbetalda hyror 41 074 37 665 40 707 36 927 Övriga upplupna kostnader 5 671 6 663 5 033 6 005 Summa 81 196 82 131 78 663 78 965 Ansvarsförbindelser 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Allmänna arvsfonden 40 40 40 40 Fastigo - 1 238 - 1 238 Summa 40 1 278 40 1 278 NOT 30 NOT 31 NOT 32


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above